Subscriu-te al Top Magazine

000 portada 85 140x20 Subscriu-te
El més llegit
ENTREVISTA DIRECTOR GAVINA DE S'AGARÓ3
ENTREVISTA DIRECTOR GAVINA DE S'AGARÓ3

Entrevista Alberto Depau, director de l'Hostal La Gavina de s'Agaró

Per |
03 de Juliol de 2023

Dirigeix un dels hotels de gran luxe més emblemàtics del país i que continua sent propietat de la família Ensesa.

(Disponible en català, castellà, francès i anglès / Disponible en catalán, castellano, francés e inglés / Disponible en catalan, espagnol, français et anglais / Available in Catalan, Spanish, French and English.)

CAT

Alberto Depau és el director d’un dels hotels més emblemàtics del país: L’Hostal La Gavina de S’Agaró 5 estrelles Grand Luxe. Un hotel amb una llarga història, on s’han allotjat celebrities, actors de Hollywood i presidents d’estats, i que continua sent propietat de la família Ensesa, els descendents de Josep Ensesa que a la dècada dels anys 20 va decidir comprar uns terrenys entre la platja de Sant Pol i la platja de Sa Conca i que li van posar el nom de s’Agaró per la riera Agaró. Un hotel independent soci de la prestigiosa The Leading Hotels of the World.

L’any 2022 va ser un any extraordinari pel turisme. Com veu l’any 2023? Com bé dius l’any passat va ser un any on es van trencar tots els rècords i a La Gavina també, sobretot en el que fa referència a casaments i grans esdeveniments. I aquest any ha començat immillorablement bé. Vàrem obrir, com sempre fem, per Setmana Santa i vàrem omplir, així com els mesos posteriors amb excel·lents ocupacions. El turisme està tirant molt i sembla que estem aconseguint trencar la maleïda estacionalitat. Estem molt contents.

El sector del luxe no para de créixer. El vostre client d’on prové majoritàriament? El nostre client número 1 és, com sempre ha estat, el català i des de la COVID ha anat pujant progressivament. Però ens estem trobant que estem pujant gràcies a mercats molt concrets com el nordamericà que està pujant moltíssim, el francès i sobretot amb el britànic.

El fet d’estar a The Leading Hotels of The World ajuda sobretot amb el mercat americà? Totalment. Com bé saps aquesta cadena comercialitzadora agrupa els 450 millors hotels del món independents, que no pertanyen a cap cadena i aquest tipus d’hotel està de moda. El turisme de luxe en general està a l’alça. La gent ha canviat la mentalitat i vol gaudir  de la vida al màxim.

La gastronomia és un altre dels punts forts de La Gavina... Des de sempre hem invertit en oferir una gran gastronomia que ara està dirigida pel xef Romain Fornell. tant a La Gavina, el buc insígnia del qual és el restaurant Candlelight on hem creat un nou menú-degustació espectacular, com a la Taverna del Mar, on hem incorporat al xef Josep Muniesa ex cap de cuina del Via Veneto, on oferirem una cuina de producte de qualitat i exclusiu. L’oferta dels altres restaurants com El Garbí, amb una carta marinera i suggeriments cada dia, amb producte de proximitat d’alta qualitat.  La Terrassa de La Gavina amb una oferta més informal però molt completa. I a més obrim un bar de copes a La Gavina, el Club Garbí,  amb cocteleria de Javier de las Muelas, licors premium i una carta d’havans al costat de la piscina amb música.

El fet de ser un hotel independent fa que la gestió sigui diferent a un altre hotel de luxe? Nosaltres sempre hem tractat al client amb proximitat. Amb molt de respecte però sempre amb un caire familiar. Un tracte proper. Aquesta és la gran diferència entre els hotels independents i les grans cadenes de luxe. El servei és molt més sincer i autèntic que a cadenes on el personal està entrenat per  dir-te pel nom però no saben res més de tu. Els nostres clients són amics, són familiars, els coneixem molt i intentem conéixer molt als nous clients. És una relació molt íntima amb ells i amb aquesta característica ens basem per oferir aquest tracte únic.

 

ESP

Dirige uno de los hoteles de gran lujo más emblemáticos del país y que sigue siendo propiedad de la familia Ensesa.

Alberto Depau es el director de uno de los hoteles más emblemáticos del país: El Hostal La Gavina de S'Agaró 5 estrellas Grand Luxe. Un hotel con una larga historia, donde se han alojado celebrities, actores de Hollywood y presidentes de estados, y que sigue siendo propiedad de la familia Ensesa, los descendientes de Josep Ensesa que en la década de los años 20 decidió comprar unos terrenos entre la playa de Sant Pol y la playa de Sa Conca y que le pusieron el nombre de s'Agaró por la riera Agaró. Un hotel independiente socio de la prestigiosa The Leading Hotels of the World.

El 2022 fue un año extraordinario para el turismo. ¿Cómo ve en 2023? Como bien dices el año pasado fue un año en el que se rompieron todos los récords y en La Gavina también, sobre todo en lo que se refiere a bodas y grandes eventos. Y este año ha empezado inmejorablemente bien. Abrimos, como siempre hacemos, en Semana Santa y llenamos, así como los meses posteriores con excelentes ocupaciones. El turismo está echando mucho y parece que estamos consiguiendo romper la maldita estacionalidad. Estamos muy contentos.

El sector del lujo no deja de crecer. ¿Su cliente de dónde proviene mayoritariamente? Nuestro cliente número 1 es, como siempre ha sido, el catalán y desde la COVID ha ido subiendo progresivamente. Pero estamos encontrando que estamos subiendo gracias a mercados muy concretos como el norteamericano que está subiendo muchísimo, el francés y sobre todo con el británico.

¿Estar en The Leading Hotels of The World ayuda sobre todo con el mercado americano? Totalmente. Como bien sabes esta cadena comercializadora agrupa a los 450 mejores hoteles del mundo independientes, que no pertenecen a ninguna cadena y este tipo de hotel está de moda. El turismo de lujo por lo general está al alza. La gente ha cambiado la mentalidad y quiere disfrutar de la vida al máximo.

La gastronomía es otro de los puntos fuertes de La Gavina... Desde siempre hemos invertido en ofrecer una gran gastronomía que ahora está dirigida por el chef Romain Fornell. tanto en La Gavina, cuyo buque insignia es el restaurante Candlelight donde hemos creado un nuevo menú-degustación espectacular, como en la Taberna del Mar, donde hemos incorporado al chef Josep Muniesa ex jefe de cocina del Via Veneto, donde ofreceremos una cocina de producto de calidad y exclusivo. La oferta de otros restaurantes como El Garbí, con una carta marinera y sugerencias cada día, con producto de proximidad de alta calidad. La Terraza de La Gavina con una oferta más informal pero muy completa. Y además abrimos un bar de copas en La Gavina, el Club Garbí, con coctelería de Javier de las Muelas, licores premium y una carta de habanos junto a la piscina con música.

¿El hecho de ser un hotel independiente hace que la gestión sea diferente a otro hotel de lujo? Nosotros siempre hemos tratado al cliente con proximidad. Con mucho respeto pero siempre con un cariz familiar. Un trato cercano. Ésta es la gran diferencia entre los hoteles independientes y las grandes cadenas de lujo. El servicio es mucho más sincero y auténtico que en cadenas donde el personal está entrenado para decirte por el nombre pero no saben nada más de ti. Nuestros clientes son amigos, son familiares, los conocemos mucho e intentamos conocer mucho a los nuevos clientes. Es una relación muy íntima con ellos y con esta característica nos basamos en ofrecer este trato único.

ENTREVISTA LA GAVINA DE S'AGARÓ
ENTREVISTA LA GAVINA DE S'AGARÓ

FR

Il dirige l'un des hôtels de luxe les plus emblématiques du pays, qui appartient toujours à la famille Ensesa

Alberto Depau est le directeur de l'un des hôtels les plus emblématiques du pays : l'Hostal La Gavina de S'Agaró 5 étoiles Grand Luxe. Un hôtel à la longue histoire, où ont séjourné des célébrités, des acteurs d'Hollywood et des présidents d'État, et qui appartient toujours à la famille Ensesa, les descendants de Josep Ensesa qui, dans les années 1920, décida d'acheter un terrain entre la plage de Sant Pol et la plage de Sa Conca et qui l'appela S'Agaró, d'après le ruisseau Agaró. Un hôtel indépendant partenaire de la prestigieuse chaîne The Leading Hotels of the World.

2022 a été une année extraordinaire pour le tourisme, comment voyez-vous 2023 ? Comme vous le dites, l'année dernière a été une année où tous les records ont été battus et à La Gavina aussi, surtout en termes de mariages et de grands événements. Et cette année a très bien commencé. Nous avons ouvert, comme toujours, à Pâques et nous avons fait le plein, ainsi que les mois suivants, avec un excellent taux d'occupation. Le tourisme reprend vraiment et nous semblons réussir à briser cette satanée saisonnalité. Nous sommes très heureux.

Le secteur du luxe ne cesse de croître. D'où vient votre clientèle en général ? Notre premier client est, comme il l'a toujours été, le Catalan et, depuis COVID, il augmente progressivement. Mais nous constatons que nous nous développons grâce à des marchés très spécifiques comme le marché nord-américain, qui est en forte croissance, le marché français et, surtout, le marché britannique.

Le fait d'appartenir à The Leading Hotels of The World vous aide-t-il particulièrement sur le marché américain ? Absolument. Comme vous le savez, cette chaîne de commercialisation regroupe les 450 meilleurs hôtels indépendants du monde, qui n'appartiennent à aucune chaîne, et ce type d'hôtel est à la mode. Le tourisme de luxe en général est en hausse. Les gens ont changé de mentalité et veulent profiter pleinement de la vie.

La gastronomie est un autre point fort de La Gavina... Nous avons toujours investi dans la grande gastronomie, aujourd'hui dirigée par le chef Romain Fornell, aussi bien à La Gavina, dont le fleuron est le restaurant Candlelight, où nous avons créé un nouveau menu dégustation spectaculaire, qu'au Taberna del Mar, où nous avons intégré le chef Josep Muniesa, ancien chef de la Via Veneto, et où nous proposerons une cuisine de qualité et des produits exclusifs. D'autres restaurants comme El Garbí, avec un menu de fruits de mer et des suggestions tous les jours, avec des produits locaux de grande qualité. La Terraza de La Gavina, avec une offre plus informelle mais très complète. Nous avons également ouvert un bar à cocktails à La Gavina, le Club Garbí, avec des cocktails de Javier de las Muelas, des liqueurs de première qualité et une carte de cigares de la Havane au bord de la piscine, avec de la musique.

Le fait que vous soyez un hôtel indépendant rend-il la gestion différente de celle des autres hôtels de luxe ? Nous avons toujours traité le client avec proximité. Avec beaucoup de respect, mais toujours avec une touche familiale. Un traitement de proximité. C'est la grande différence entre les hôtels indépendants et les grandes chaînes de luxe. Le service est beaucoup plus sincère et authentique que dans les chaînes où le personnel est formé pour vous appeler par votre nom mais ne sait rien d'autre sur vous. Nos clients sont des amis, ils font partie de notre famille, nous les connaissons très bien et nous essayons d'apprendre à connaître nos nouveaux clients. Il s'agit d'une relation très intime avec eux et c'est grâce à cette caractéristique que nous sommes en mesure d'offrir ce traitement unique.

 

ENG

He is the director of one of the most emblematic luxury hotels in the country, still owned by the Ensesa family.

​Alberto Depau is the director of one of the most emblematic hotels in the country: Hostal La Gavina de S'Agaró 5 star Grand Luxe. A hotel with a long history, where celebrities, Hollywood actors and presidents of states have stayed, and which is still owned by the Ensesa family, the descendants of Josep Ensesa who in the 1920s decided to buy some land between the beach of Sant Pol and the beach of Sa Conca and who named it S'Agaró after the Agaró stream. An independent hotel partner of the prestigious The Leading Hotels of the World.

2022 was an extraordinary year for tourism. How do you see 2023? As you say, last year was a year in which all records were broken and at La Gavina too, especially in terms of weddings and large events. And this year has started off very well. We opened, as we always do, at Easter and we filled up, as well as the following months with excellent occupancy. Tourism is really picking up and we seem to be managing to break the damned seasonality. We are very happy.

The luxury sector is growing all the time. Where does your client come from in the main? Our number one client is, as it has always been, the Catalan and since COVID it has been progressively increasing. But we are finding that we are growing thanks to very specific markets such as the North American market, which is growing a lot, the French market and, above all, the British market.

Does being in The Leading Hotels of The World help especially with the American market? Absolutely. As you know, this marketing chain brings together the 450 best independent hotels in the world, which do not belong to any chain, and this type of hotel is in fashion. Luxury tourism in general is on the rise. People have changed their mentality and want to enjoy life to the fullest.

Gastronomy is another of La Gavina's strong points... We have always invested in offering great gastronomy, which is now directed by chef Romain Fornell. Both at La Gavina, whose flagship is the Candlelight restaurant where we have created a spectacular new tasting menu, and at the Taberna del Mar, where we have incorporated chef Josep Muniesa, former head chef of the Via Veneto, where we will offer a cuisine of quality and exclusive products. Other restaurants such as El Garbí, with a seafood menu and suggestions every day, with high quality local produce. La Terraza de La Gavina with a more informal but very complete offer. And we also opened a cocktail bar at La Gavina, Club Garbí, with cocktails by Javier de las Muelas, premium liquors and a Havana cigar menu by the pool with music.

Does the fact that you are an independent hotel make the management different from other luxury hotels? We have always treated the client with proximity. With a lot of respect but always with a family touch. A close treatment. This is the big difference between independent hotels and the big luxury chains. The service is much more sincere and authentic than in chains where the staff is trained to tell you by name but they don't know anything else about you. Our clients are friends, they are family, we know them very well and we try to get to know new clients very well. It is a very intimate relationship with them and with this characteristic we rely on offering this unique treatment.

Instagram