Subscriu-te al Top Magazine

000 portada 85 140x20 Subscriu-te
El més llegit
Lluís Coromina
Lluís Coromina

Entrevista a Lluís Coromina, President de la Fundació Lluís Coromina i Isern

Per |
16 d'Octubre de 2023

A més de presidir la fundació està vinculat a Agrienergia, Farinera Coromina, TEISA i Aigües de Banyoles

CAT

Lluís Coromina Isern és un empresari i filantrop català. Forma part de la nissaga vinculada a Agrienergia, la Farinera Coromina de Banyoles, i a l’empresa Teisa de transports. Impulsa, des del 2007, una fundació privada que canalitza activitats sòcioculturals mitjançant la promoció i el patrocini de diverses iniciatives El 2015 li fou concedida la Creu de Sant Jordi “pel conjunt d’una trajectòria compromesa amb les comarques gironines, amb especial dedicació al món de l’art i la cultura, l’atenció a les persones i la preservació de la fauna i el medi natural”.

El seu compromís amb Banyoles i les comarques gironines sempre ha estat prioritari? Sí, sempre ha estat prioritari perquè estimo la meva terra i els meus orígens són d’aquí. I les meves empreses estan en aquest territori. A més a més, la fundació que presideixo realitza activitats arreu del món, com ara l’Àfrica, Amèrica del Sud i Amèrica Central.

Com a filàntrop, el seu objectiu és millorar la situació moral dels altres de manera altruista? És seguir al peu de la lletra l’eslògan de la Fundaciò que diu ‘ajuda’m a ajudar’. És a dir, que vull arribar on hi ha necessitat, ja sigui directa o indirectament col.laborant amb altres  fundacions. Sense oblidar el meu territori, on també hi ha necessitats.

La seva vinculació per la cultura marca la seva personalitat... La vinculació amb el món de la cultura em ve de molt petit. El meu avi matern era advocat, escriptor i col·leccionista i això t’impregna, et sedueix i es converteix en un element molt important de la teva vida.

La sostenibilitat marca un dels eixos de les empreses TEISA, Aigües de Banyoles o Agrienergia? Sens dubte, en tots els negocis tenim molt present vetllar per la sostenibilitat del planeta. Comercialitzem energia verda, apostem per la mobilitat elèctrica, treballem amb productes de proximitat. És responsabilitat de tots treballar per contribuir a deixar un món millor a les noves generacions.

Expliqui’ns el seu racó preferit de Banyoles? Banyoles em porta pau. Veure l’Estany m’emociona i a casa soc feliç. Viatjo molt, però tornar a Banyoles sempre és una satisfacció.

ESP

Lluís Coromina Isern es un empresario y filántropo catalán. Forma parte de la estirpe vinculada a Agrienergía, la Farinera Coromina de Banyoles, y a la empresa Teisa de transportes. Impulsa, desde 2007, una fundación privada que canaliza actividades socioculturales mediante la promoción y el patrocinio de diversas iniciativas En 2015 le fue concedida la Cruz de Sant Jordi “por el conjunto de una trayectoria comprometida con las comarcas gerundenses, con especial dedicación al mundo del arte y la cultura, la atención a las personas y la preservación de la fauna y el medio natural”.

¿Su compromiso con Banyoles y las comarcas gerundenses siempre ha sido prioritario? Sí, siempre ha sido prioritario porque amo a mi tierra y mis orígenes son de aquí. Y mis empresas están en ese territorio. Además, la fundación que presido realiza actividades en todo el mundo, como África, América del Sur y Centroamérica.

Como filántropo, ¿su objetivo es mejorar la situación moral de los demás de manera altruista? Es seguir al pie de la letra el eslogan de la Fundación que dice “ayúdame a ayudar”. Es decir, que quiero llegar a donde hay necesidad, ya sea directa o indirectamente colaborando con otras fundaciones. Sin olvidar mi territorio, donde también existen necesidades.

Su vinculación por la cultura marca su personalidad... La vinculación con el mundo de la cultura me viene de muy pequeño. Mi abuelo materno era abogado, escritor y coleccionista y eso te impregna, seduce y se convierte en un elemento muy importante de tu vida.

¿La sostenibilidad marca uno de los ejes de las empresas TEISA, Aigües de Banyoles o Agrienergia? Sin duda, en todos los negocios tenemos muy presente velar por la sostenibilidad del planeta. Comercializamos energía verde, apostamos por la movilidad eléctrica, trabajamos con productos de proximidad. Es responsabilidad de todos trabajar por contribuir a dejar un mundo mejor a las nuevas generaciones.

Cuéntenos su rincón preferido de Banyoles? Banyoles me trae paz. Ver el Estany me emociona y en casa soy feliz. Viajo mucho, pero volver a Banyoles es siempre una satisfacción.

FR

Lluís Coromina Isern est un homme d'affaires catalan et un philanthrope. Il fait partie de la lignée liée à Agrienergía, à la Farinera Coromina de Banyoles et à l'entreprise de transport Teisa. Depuis 2007, il est le moteur d'une fondation privée qui canalise les activités socioculturelles par la promotion et le parrainage de diverses initiatives. En 2015, il a reçu la Croix de Sant Jordi "pour une carrière engagée dans les comtés de Gérone, avec un dévouement particulier au monde de l'art et de la culture, à l'attention des personnes et à la préservation de la faune et de la flore ainsi que de l'environnement naturel".

Votre engagement envers Banyoles et les comtés de Gérone a-t-il toujours été une priorité ? Oui, cela a toujours été une priorité parce que j'aime ma terre et que mes origines sont ici. Et mes entreprises se trouvent sur ce territoire. En outre, la fondation que je préside mène des activités dans le monde entier, notamment en Afrique, en Amérique du Sud et en Amérique centrale.

En tant que philanthrope, votre objectif est-il d'améliorer la situation morale des autres de manière altruiste ? Il s'agit de suivre à la lettre le slogan de la Fondation "aidez-moi à aider". En d'autres termes, je veux aller là où il y a des besoins, soit directement, soit indirectement en collaborant avec d'autres fondations. Sans oublier mon territoire, où il y a aussi des besoins.

Votre attachement à la culture marque votre personnalité... Je suis liée au monde de la culture depuis mon plus jeune âge. Mon grand-père maternel était avocat, écrivain et collectionneur, et cela vous imprègne, vous séduit et devient un élément très important dans votre vie.

Le développement durable est-il l'une des pierres angulaires des entreprises TEISA, Aigües de Banyoles et Agrienergia ? Il ne fait aucun doute que, dans toutes nos activités, nous sommes très conscients de la nécessité d'assurer la durabilité de la planète. Nous vendons de l'énergie verte, nous sommes engagés dans la mobilité électrique, nous travaillons avec des produits locaux. Il est de la responsabilité de chacun de contribuer à laisser un monde meilleur aux générations futures.

Quel est votre endroit préféré à Banyoles ? Banyoles m'apporte la paix. Voir le lac m'enthousiasme et je suis heureux chez moi. Je voyage beaucoup, mais revenir à Banyoles est toujours un plaisir.

ENG

Lluís Coromina Isern is a Catalan businessman and philanthropist. He is part of the lineage linked to Agrienergía, the Farinera Coromina de Banyoles, and the transport company Teisa. Since 2007, he has been the driving force behind a private foundation that channels socio-cultural activities through the promotion and sponsorship of various initiatives. In 2015, he was awarded the Cross of Sant Jordi "for a career committed to the counties of Girona, with special dedication to the world of art and culture, the care of people and the preservation of wildlife and the natural environment".

Has your commitment to Banyoles and the counties of Girona always been a priority? Yes, it has always been a priority because I love my land and my origins are from here. And my companies are in this territory. In addition, the foundation I preside over carries out activities all over the world, including Africa, South America and Central America.

As a philanthropist, is your goal to improve the moral situation of others in an altruistic way? It is to follow the Foundation's slogan "help me to help" to the letter. In other words, I want to reach out to where there is need, either directly or indirectly by collaborating with other foundations. Without forgetting my territory, where there are also needs.

Your attachment to culture marks your personality... I have been linked to the world of culture since I was very young. My maternal grandfather was a lawyer, writer and collector, and that impregnates you, seduces you and becomes a very important element in your life.

Is sustainability one of the cornerstones of the companies TEISA, Aigües de Banyoles and Agrienergia? Without a doubt, in all our businesses we are very aware of the need to ensure the sustainability of the planet. We sell green energy, we are committed to electric mobility, and we work with local products. It is everyone's responsibility to work to contribute to leaving a better world for future generations.

Tell us about your favourite spot in Banyoles? Banyoles brings me peace. Seeing the lake excites me and I'm happy at home. I travel a lot, but coming back to Banyoles is always a pleasure.

Instagram