Subscriu-te al Top Magazine

000 portada 85 140x20 Subscriu-te
El més llegit
Joan Fuentes, alcalde de Capmany
Joan Fuentes, alcalde de Capmany

Joan Fuentes, alcalde de Capmany

Per |
09 de Gener de 2024

L'enoturisme ens aporta un turisme de qualitat que es veu reflectit en els serveis que oferim als visitants i a tota la població en general

CAT

Joan Fuentes i Pomés va encapçalar la llista més votada a Capmany a les últimes eleccions municipals i va iniciar el passat mes de juliol el seu tercer mandat al capdavant del plenari d’aquest municipi de l’Albera, en representació de la seva candidatura, CM-Junts per Catalunya. Empleat de banca jubilat, és també membre del Consell Comarcal de l’Alt Empordà. Joan Fuentes és un entusiasta de Capmany que es desviu pel seu poble. Sempre que pot  el promociona i fins i tot explica als visitants que li reclamen part del seu ric patrimoni: «Hi vaig néixer, em sento capmanyenc i vull que tots els veïns i veïnes estiguin orgullosos de ser-ho”, sentencia.

Com definiria el poble de Capmany? Per a mí  Capmany és un poble que, malgrat el pas dels segles, manté encara avui perfectament reconeixibles els seus referents originaris, tant a nivell urbanístic, amb la seva muralla cosint les sis torres, com a nivell paisatgístic i econòmic, amb la vinya i el vi ben presents. Som una població acollidora i , no cal oblidar-ho, el poble amb més cellers de la D.O. Empordà. Som un poble de vi i de vinyes.

És per aquest motiu que heu impulsat i promocionat un turisme de qualitat amb l’enoturisme? La nostra marca i el pal de paller de la nostra economia es el món del vi.  En conseqüència,  els cellers de Capmany, en total sintonia amb la política de l´equip de Govern, trobem en l´enoturisme el target de visitant ideal per atraure un turisme encuriosit pel món del vi,  amb tots els valors afegits que això comporta. No oblidem que l’enoturisme ens aporta un turisme de qualitat i que aquest fet es veu reflectit amb els diferents establiments de turisme rural del municipi, 18 en total, la restauració local i per decomptat, amb els 7 cellers ubicats al nostre municipi. Tot plegat recull i canalitza econòmicament, i amb èxit, tot aquest potencial turístic de Capmany.

Capmany són vinyes i vi pero no cal oblidar que compta també amb un patrimoni històric excepcional. Tenim la sort de poder mantenir fins a dia d’avui, passats gairebé vuit segles, la fesomia medieval de Capmany,  amb la Plaça del Fort com a epicentre. En aquest històric indret és on hi trobem el Casal de la Baronia, que actualment acull l´Ajuntament,  amb la Esglèsia de Santa Àgata, i també amb les muralles i torres que l´entornen, declarades Bé Cultural d´Interès Nacional.  Apart conservem també la Capella de Sant Sebastià en el seu estat original de l`any 1.509. I no ens descuidem del  Sindicat Agrícola El Parral,  fundat el 1.916 essent el més antic de l´Alt Empordà.  Tot plegat fa que Capmany conservi un ric patrimoni digne de ser visitat.

I tot al bell mig de la serra de l’Albera que compta amb un ric patrimoni arqueològic... L’espectacle que ens ofereix la natura és excepcional amb senders, carreteres i camins que conviden a descobrir-lo, ja sigui a peu o amb bicicletes de muntanya. Però és que, a més, a Capmany comptem amb once dòlmens i menhirs inventariats i documentats al llarg del nostre terme, esmentant molt particularment que el dolmen i el menhir de La Vinya Monera es troben actualment al Museu d`Arqueologia de Catalunya. Per aquest any 2024 ens proposem donar moltíssima visibilitat a aquest circuit megal·lític per tal de sumar-lo a la nostra oferta turística i cultural. Tot plegat en un entorn de feixes dividides per llargues i meravelloses parets de pedra seca bastides amb pedra autóctona, el granit,  que aquí anomenem ull de serp.

Aquest 2024 s’inaugurarà  el centre Vi-Vent. Expliqui’ns en què consistirà? Es tracta d`un espai expositiu, que ubicarem a la nau de Llevant de l`edifici del Sindicat El Parral, que recollirà la història de la vinya i del vi de l`Empordà. Aquesta història del vi i de la vinya de l’Empordà es combinarà  amb la visualització d´estris antics utilitzats pel conreu de la vinya i també per l’el·laboració del vi, amb experiències de tecnologia immersiva que replicarà la realitat en formats digitals. Busquem, des del respecte als nostres orígens, projectar-nos cap el futur, però mantenint sempre el nostre tret diferencial: la vinya i el vi.  Vi-Vent vol ser un aparador pel visitant de tot allò que representa el món del vi per a Capmany i per a tot l´Empordá.

Quin és el seu racó preferit de Capmany? Més que un racó, es una vista : cada vegada que veig el poble quan enfilo el darrer revolt de Can Serafí, no puc evitar emocionar-me i sentir que Capmany és el meu lloc en aquest món.

ESP

Joan Fuentes i Pomés encabezó la lista más votada en Capmany en las últimas elecciones municipales e inició el pasado mes de julio su tercer mandato al frente del plenario de este municipio de la Albera, en representación de su candidatura, CM -Junts per Catalunya. Empleado de banca jubilado, es también miembro del Consejo Comarcal del Alt Empordà. Joan Fuentes es un entusiasta de Capmany que se desvive por su pueblo. Siempre que puede le promociona e incluso explica a los visitantes que le reclaman parte de su rico patrimonio: «Nací, me siento cabizbajo y quiero que todos los vecinos y vecinas estén orgullosos de serlo”, sentencia.

¿Cómo definiría el pueblo de Capmany? Para mí  Capmany es un pueblo que, a pesar del paso de los siglos, mantiene todavía hoy perfectamente reconocibles sus referentes originarios, tanto a nivel urbanístico, con su muralla cosiendo las seis torres, como a nivel paisajístico y económico, con el viñedo y el vino bien presentes. Somos una población acogedora y, no hace falta olvidarlo, el pueblo con más bodegas de la D.O. Empordà. Somos un pueblo de vino y de viñedos.

¿Es por este motivo que ha impulsado y promocionado un turismo de calidad con el enoturismo? Nuestra marca y el palo de pajar de nuestra economía es el mundo del vino. En consecuencia,  las bodegas de Capmany, en total sintonía con la política del equipo de Gobierno, encontramos en el enoturismo el target de visitante ideal para atraer un turismo curioso por el mundo del vino,  con todos los valores añadidos que ello conlleva. No olvidemos que el enoturismo nos aporta un turismo de calidad y que este hecho se ve reflejado con los diferentes establecimientos de turismo rural del municipio, 18 en total, la restauración local y por supuesto, con las 7 bodegas ubicadas en nuestro municipio. Todo recoge y canaliza económicamente, y con éxito, todo este potencial turístico de Capmany.

Capmany son viñedos y vino pero no hay que olvidar que cuenta también con un patrimonio histórico excepcional. Tenemos la suerte de poder mantener hasta el día de hoy, pasados casi ocho siglos, la fisonomía medieval de Capmany, con la Plaza del Fuerte como epicentro. En este histórico lugar es donde se encuentra el Casal de la Baronia, que actualmente acoge el Ayuntamiento, con la Iglesia de Santa Ágata, y también con las murallas y torres que lo rodean, declaradas Bien Cultural de Interés Nacional. Aparte conservamos también la Capilla de San Sebastián en su estado original del año 1.509. Y no nos olvidemos del Sindicato Agrícola El Parral, fundado en 1.916 siendo el más antiguo del Alt Empordà. Todo ello hace que Capmany conserve un rico patrimonio digno de ser visitado.

Y todo en medio de la sierra de la Albera que cuenta con un rico patrimonio arqueológico... El espectáculo que nos ofrece la naturaleza es excepcional con senderos, carreteras y caminos que invitan a descubrirlo, ya sea a pie o con bicicletas de montaña. Pero es que, además, en Capmany contamos con once dólmenes y menhires inventariados y documentados a lo largo de nuestro término, mencionando muy particularmente que el dolmen y el menhiro de La Vinya Monera se encuentran actualmente en el Museo de Arqueología de Cataluña. Para este año 2024 nos proponemos dar muchísima visibilidad a este circuito megagalítico para sumarlo a nuestra oferta turística y cultural. Todo ello en un entorno de bancales divididos por largas y maravillosas paredes de piedra seca construidas con piedra autóctona, el granito, que aquí llamamos ojo de serpiente.

Este 2024 se inaugurará el centro Vi-Vent. Cuéntenos en qué consistirá? Se trata de un espacio expositivo, que ubicaremos en la nave de Levante del edificio del Sindicato El Parral, que recogerá la historia de la viña y del vino del Empordà. Esta historia del vino y del viñedo del Empordà se combinará con la visualización de utensilios antiguos utilizados para el cultivo del viñedo y también para la elaboración del vino, con experiencias de tecnología inmersiva que replicará la realidad en formatos digitales . Buscamos, desde el respeto a nuestros orígenes, proyectarnos hacia el futuro, pero manteniendo siempre nuestro rasgo diferencial: el viñedo y el vino. Vi-Vent quiere ser un escaparate para el visitante de todo lo que representa el mundo del vino para Capmany y para todo el Empordá.

¿Cuál es su rincón favorito de Capmany? Más que un rincón, es una vista: cada vez que veo al pueblo cuando subo la última curva de Can Serafí, no puedo evitar emocionarme y sentir que Capmany es mi lugar en este mundo.

FR

Joan Fuentes i Pomés était en tête de la liste ayant obtenu le plus de voix à Capmany lors des dernières élections municipales et a entamé son troisième mandat en juillet dernier à la tête de la séance plénière de cette commune des Albères, représentant sa candidature, CM -Junts per Catalunya. Employé de banque à la retraite, il est également membre du Conseil régional de l'Alt Empordà. Joan Fuentes est un passionné de Capmany qui se met en quatre pour sa ville. Chaque fois qu'il le peut, il en fait la promotion et explique même aux visiteurs qui revendiquent une partie de son riche patrimoine : "Je suis né, je me sens découragé et je veux que tous les voisins soient fiers de l'être", dit-il.

Comment définiriez-vous la ville de Capmany ? Pour moi, Capmany est une ville qui, malgré le passage des siècles, conserve encore aujourd'hui ses références originales parfaitement reconnaissables, tant sur le plan urbanistique, avec son mur d'enceinte cousant les six tours, que sur le plan paysager et économique, avec le vignoble. et le est venu bien présent. Nous sommes une ville accueillante et, ne l'oublions pas, la ville qui compte le plus de caves de la D.O. Empordà. Nous sommes une ville de vin et de vignes.

Est-ce pour cette raison que vous avez favorisé et promu un tourisme de qualité avec l’œnotourisme ? Notre marque et la botte de foin de notre économie est le monde du vin. Par conséquent, les caves Capmany, en totale harmonie avec la politique de l'équipe gouvernementale, trouvent dans l'œnotourisme la cible de visiteurs idéale pour attirer le tourisme curieux du monde du vin, avec toutes les valeurs ajoutées que cela comporte. N'oublions pas que l'oenotourisme nous offre un tourisme de qualité et que cela se reflète dans les différents établissements de tourisme rural de la commune, 18 au total, les restaurants locaux et bien sûr, dans les 7 caves situées dans notre commune. Tout rassemble et canalise de manière économique et avec succès tout ce potentiel touristique de Capmany.

Capmany, c'est la vigne et le vin mais il ne faut pas oublier qu'elle possède aussi un patrimoine historique exceptionnel. Nous avons la chance de pouvoir conserver jusqu'à aujourd'hui, près de huit siècles plus tard, l'aspect médiéval de Capmany, avec la Plaza del Fuerte comme épicentre. Ce lieu historique est l'endroit où se trouve le Casal de la Baronia, qui abrite actuellement la Mairie, avec l'Église de Santa Ágata, ainsi que les murs et les tours qui l'entourent, déclarés Bien Culturel d'Intérêt National. De plus, nous conservons également la chapelle de Saint-Sébastien dans son état original datant de 1509. Sans oublier le Syndicat Agricole El Parral, fondé en 1916, qui est le plus ancien de l'Alt Empordà. Tout cela fait que Capmany préserve un riche patrimoine qui mérite d'être visité.

Et le tout au milieu de la chaîne des Albères, qui possède un riche patrimoine archéologique... Le spectacle que nous offre la nature est exceptionnel avec des sentiers, des routes et des sentiers qui vous invitent à la découvrir, que ce soit à pied ou en VTT. Mais, en plus, à Capmany, nous disposons de onze dolmens et menhirs inventoriés et documentés tout au long de notre mandat, en mentionnant notamment que le dolmen et le menhir de La Vinya Monera se trouvent actuellement au Musée d'archéologie de Catalogne. Pour cette année 2024 nous comptons donner beaucoup de visibilité à ce circuit mégagalithique pour l'ajouter à notre offre touristique et culturelle. Tout cela dans un environnement de terrasses divisées par de longs et magnifiques murs en pierre sèche construits avec de la pierre indigène, le granit, que nous appelons ici l'oeil de serpent.

En 2024, le centre Vi-Vent sera inauguré. Dites-nous en quoi cela va consister ? Il s'agit d'un espace d'exposition, que nous situerons dans la nef Levante du bâtiment de l'Union El Parral, qui recueillera l'histoire du vignoble et du vin de l'Empordà. Cette histoire du vin et du vignoble de l'Empordà sera combinée à la visualisation d'anciens ustensiles utilisés pour la culture du vignoble et également pour la production du vin, avec des expériences technologiques immersives qui reproduiront la réalité sous format numérique. Nous cherchons, par respect pour nos origines, à nous projeter vers l'avenir, mais en conservant toujours notre particularité : la vigne et le vin. Vi-Vent veut être une vitrine pour le visiteur de tout ce que le monde du vin représente pour Capmany et pour tout l'Empordá.

Quel est votre coin préféré de Capmany ? Plus qu'un coin, c'est une vue : chaque fois que je vois la ville en montant le dernier virage de Can Serafí, je ne peux m'empêcher de m'enthousiasmer et de sentir que Capmany est ma place dans ce monde.

ENG

Joan Fuentes i Pomés headed the list with the most votes in Capmany in the last municipal elections and began his third term last July at the head of the plenary session of this Albera municipality, representing his candidacy, CM -Junts per Catalunya. A retired bank employee, he is also a member of the Alt Empordà Regional Council. Joan Fuentes is a Capmany enthusiast who goes out of his way to love his town. He promotes him whenever he can and even explains to visitors who claim part of his rich heritage: "I was born, I feel crestfallen and I want all the neighbors to be proud of being so," he says.

How would you define the town of Capmany? For me, Capmany is a town that, despite the passage of centuries, still maintains its original references perfectly recognizable today, both on an urban planning level, with its wall sewing the six towers, and on a landscape and economic level, with the vineyard and the came well present. We are a welcoming town and, we must not forget, the town with the most wineries in the D.O. Emporda. We are a town of wine and vineyards.

Is it for this reason that you have promoted and promoted quality tourism with wine tourism? Our brand and the haystack of our economy is the world of wine. Consequently, the Capmany wineries, in total harmony with the policy of the Government team, find in wine tourism the ideal visitor target to attract tourism curious about the world of wine, with all the added values that this entails. Let us not forget that wine tourism provides us with quality tourism and that this fact is reflected with the different rural tourism establishments in the municipality, 18 in total, local restaurants and of course, with the 7 wineries located in our municipality. Everything collects and channels economically, and successfully, all this tourist potential of Capmany.

Capmany is about vineyards and wine but we must not forget that it also has an exceptional historical heritage. We are lucky to be able to maintain to this day, almost eight centuries later, the medieval appearance of Capmany, with the Plaza del Fuerte as the epicenter. This historic place is where the Casal de la Baronia is located, which currently houses the Town Hall, with the Church of Santa Ágata, and also with the walls and towers that surround it, declared Cultural Asset of National Interest. In addition, we also preserve the Chapel of San Sebastián in its original state from the year 1509. And let's not forget the El Parral Agricultural Union, founded in 1916, being the oldest in Alt Empordà. All this means that Capmany preserves a rich heritage worth visiting.

And all in the middle of the Albera mountain range, which has a rich archaeological heritage... The spectacle that nature offers us is exceptional with trails, roads and paths that invite you to discover it, whether on foot or with mountain bikes. But, in addition, in Capmany we have eleven dolmens and menhirs inventoried and documented throughout our term, mentioning in particular that the dolmen and menhir of La Vinya Monera are currently in the Museum of Archeology of Catalonia. For this year 2024 we intend to give a lot of visibility to this megagalithic circuit to add it to our tourist and cultural offer. All of this in an environment of terraces divided by long and wonderful dry stone walls built with native stone, granite, which here we call snake's eye.

This 2024 the Vi-Vent center will be inaugurated. Tell us what it will consist of? It is an exhibition space, which we will locate in the Levante nave of the El Parral Union building, which will collect the history of the Empordà vineyard and wine. This history of wine and the Empordà vineyard will be combined with the visualization of ancient utensils used for the cultivation of the vineyard and also for the production of wine, with immersive technology experiences that will replicate reality in digital formats. We seek, from respect for our origins, to project ourselves into the future, but always maintaining our differential feature: the vineyard and the wine. Vi-Vent wants to be a showcase for the visitor of everything that the world of wine represents for Capmany and for the entire Empordá.

What is your favorite corner of Capmany? More than a corner, it is a view: every time I see the town when I go up the last curve of Can Serafí, I can't help but get excited and feel that Capmany is my place in this world.

Instagram