Subscriu-te al Top Magazine

000 portada 85 140x20 Subscriu-te
El més llegit
Miquel Noguer
Miquel Noguer

Entrevista a Miquel Noguer, alcalde de Banyoles

Per
|
16 d'Octubre de 2023

L’Estany és la gran icona de la ciutat, però pels banyolins representa moltes més coses

CAT

L’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer (Mieres, 1963) és una persona afable, dialogant, de tarannà obert, molt banyolí i també amb un punt d’autoritat, que segurament li ve donat pel fet d’haver estat àrbitre de futbol. Tot plegat li  ha permès aconseguir un lideratge que l’ha portat a ser alcalde de Banyoles amb majoria absoluta per quarta vegada consecutiva i president de la Diputació de Girona des del 2018.

A les passades eleccions vàreu obtenir la 4a. majoria absoluta consecutiva. Quin és el secret?  Tampoc sabria contestar-te. Però això passa si ets capaç de generar confiança, tu i el teu equip, a la majoria de la gent de la ciutat. Si un equip de govern no està al costat de la gent, no és proper, no genera confiança suficient o no té la ciutat endreçada, mai tindrà el suport del ciutadà. Jo vaig arribar a l’alcaldia per estar dos mandats. Mai m’hagués imaginat aquestes quatre legislatures amb la complicitat de tots els banyolins. És una de les coses per les que sempre hauré d’estar agraït.

Com definiria la ciutat de Banyoles? Banyoles és una ciutat petita però que sempre ha estat oberta. Un pol de comunicació en mig de tot, amb bones carreteres, a 45 minuts de la neu i a 45 minuts de la platja. Tenim banyolins arreu del món amb una potent indústria també oberta al món. Una ciutat amb gent integradora i amb una alta qualitat de vida com ho va demostrar un estudi fet per la Universitat d’Oviedo on, de les ciutats amb més de 10.000 habitants, Banyoles apareixia en vuitè lloc. A Banyoles s’hi viu bé, amb l’Estany i el Parc de la Draga, els carrils bici...És una ciutat amable !

L’Estany és només el gran dinamitzador turístic de Banyoles? L’Estany per Banyoles són moltes coses. És la gran icona de la ciutat. I malgrat que és cert que la gent arriba a Banyoles per l’Estany, pels banyolins són moltes altres coses. És d’on es treu l’aigua que raja de les aixetes, d’on som solidaris  amb altres pobles que la necessiten o que han patit alguna tragèdia, és a on podem fer esport... És important a nivell esportiu, patrimonial, cultural i mediambiental. Banyoles és coneguda pel rem i pel piragüisme, per la natació, per triatlons i per unes olimpíades gràcies a l’Estany. Li devem molt. És un referent turístic de primer ordre.

I us emprenyeu quan algú l’anomena “llac” en comptes d’Estany? Emprenyar-nos no, però de seguida el corregim! A Banyoles sempre ha estat l’Estany, que sona millor. Quan algú diu llac et fa mal d’orelles i senzillament el corregim.

L’Aposta per la cultura és bàsica...  A vegades em diuen que hem pensat més en l’esport que en la cultura i no és cert. Banyoles és la ciutat on hi ha més companyies teatrals de Catalunya per nombre d’habitants. Tenim el teatre, l’auditori, una escola de música de primer nivell i la Factoria d’Arts Escèniques.  Són quatre equipaments oberts tot l’any amb un munt d’activitats que les publiquem semestralment amb dos llibrets. Tenim el Festival Aphònica, una programació de cinema estable, l’aula de teatre o l’aula de música on ve gent no només de la comarca sinó de més enllà. L’aposta que fem per la cultura és molt gran.

Ens dirà el seu racó preferit de Banyoles? A l’Estany hi passo moltes estones. Però m’encanten els Rentadors i sobretot el Rec Major.

ESP

El alcalde de Banyoles, Miquel Noguer (Mieres, 1963) es una persona afable, dialogante, de talante abierto, muy banyolín y también con un punto de autoridad, que seguramente le viene dado por haber sido árbitro de fútbol. Todo ello le ha permitido conseguir un liderazgo que le ha llevado a ser alcalde de Banyoles con mayoría absoluta por cuarta vez consecutiva y presidente de la Diputación de Girona desde 2018.

En las pasadas elecciones obtuvo la 4a. mayoría absoluta consecutiva. ¿Cuál es el secreto? Tampoco sabría contestarte. Pero esto ocurre si eres capaz de generar confianza, tú y tu equipo, a la mayoría de la gente de la ciudad. Si un equipo de gobierno no está al lado de la gente, no está cercano, no genera confianza suficiente o no tiene la ciudad ordenada, nunca tendrá el apoyo del ciudadano. Yo llegué a la alcaldía para estar dos mandatos. Nunca hubiera imaginado estas cuatro legislaturas con la complicidad de todos los banyolins. Es una de las cosas por las que siempre tendré que estar agradecido.

¿Cómo definiría la ciudad de Banyoles? Banyoles es una ciudad pequeña pero que siempre ha estado abierta. Un polo de comunicación en medio de todo, con buenas carreteras, a 45 minutos de la nieve ya 45 minutos de la playa. Tenemos banyolines en todo el mundo con una potente industria también abierta al mundo. Una ciudad con gente integradora y con una alta calidad de vida como demostró un estudio realizado por la Universidad de Oviedo donde, de las ciudades con más de 10.000 habitantes, Banyoles aparecía en octavo lugar. En Banyoles se vive bien, con el Estany y el Parque de la Draga, los carriles bici... ¡Es una ciudad amable!

¿El Estany es sólo el gran dinamizador turístico de Banyoles? El Lago por Banyoles son muchas cosas. Es el gran icono de la ciudad. Y aunque es cierto que la gente llega a Banyoles por el Estany, por los banyolins son muchas otras cosas. Es de dónde se saca el agua que mana de los grifos, de dónde somos solidarios con otros pueblos que la necesitan o que han sufrido alguna tragedia, es donde podemos hacer deporte... Es importante a nivel deportivo, patrimonial, cultural y medioambiental. Banyoles es conocida por el remo y por el piragüismo, por la natación, por triatlones y por unas olimpiadas gracias al Estany. Le debemos mucho. Es un referente turístico de primer orden.

 La Apuesta por la cultura es básica... A veces me dicen que hemos pensado más en el deporte que en la cultura y no es cierto. Banyoles es la ciudad en la que hay más compañías teatrales de Cataluña por número de habitantes. Tenemos el teatro, el auditorio, una escuela de música de primer nivel y la Factoría de Artes Escénicas. Son cuatro equipamientos abiertos todo el año con un montón de actividades que las publicamos semestralmente con dos libritos. Tenemos el Festival Aphònica, una programación de cine estable, el aula de teatro o el aula de música donde viene gente no sólo de la comarca sino de más allá. La apuesta que hacemos por la cultura es muy grande.

¿Nos dirá su rincón favorito de Banyoles? En el Estany paso muchos ratos. Pero me encantan los Lavadores y sobre todo el Rec Major.

FR

Le maire de Banyoles, Miquel Noguer (Mieres, 1963) est une personne affable, ouverte d'esprit, très Banyolín et aussi avec une touche d'autorité, qui vient probablement du fait qu'il a été arbitre de football. Tout cela lui a permis d'atteindre un leadership qui l'a conduit à être maire de Banyoles avec une majorité absolue pour la quatrième fois consécutive et président de la Diputació de Girona depuis 2018.

Lors des dernières élections, il a obtenu la quatrième majorité absolue consécutive. Quel est le secret ? Je ne saurais pas non plus vous répondre. Mais cela arrive si vous êtes capable de générer de la confiance, vous et votre équipe, à la majorité des habitants de la ville. Si une équipe gouvernementale n'est pas aux côtés des citoyens, n'est pas proche d'eux, ne génère pas suffisamment de confiance ou ne met pas la ville en ordre, elle n'aura jamais le soutien des citoyens. Je suis arrivé à la mairie pour deux mandats. Je n'aurais jamais pu imaginer ces quatre mandats avec la complicité de tous les habitants de Banyoles. C'est l'une des choses pour lesquelles je serai toujours reconnaissant.

Comment définiriez-vous la ville de Banyoles ? Banyoles est une petite ville mais elle a toujours été ouverte. Un pôle de communication au milieu de tout, avec de bonnes routes, à 45 minutes de la neige et à 45 minutes de la plage. Nous avons des Banyolines dans le monde entier, avec une industrie puissante qui est également ouverte sur le monde. Une ville où les gens sont intégrés et où la qualité de vie est élevée, comme le montre une étude réalisée par l'université d'Oviedo où, parmi les villes de plus de 10 000 habitants, Banyoles figure à la huitième place. Il fait bon vivre à Banyoles, avec le lac et le Parc de la Draga, les pistes cyclables.... Une ville accueillante !

Le lac n'est-il que la principale attraction touristique de Banyoles ? Le lac, pour Banyoles, c'est beaucoup de choses. C'est la grande icône de la ville. Et s'il est vrai que les gens viennent à Banyoles à cause du lac, il y a beaucoup d'autres choses qui sont liées à Banyoles. C'est là que nous puisons l'eau qui coule des robinets, c'est là que nous faisons preuve de solidarité avec d'autres villes qui en ont besoin ou qui ont vécu une tragédie, c'est là que nous pouvons faire du sport... C'est important sur le plan sportif, patrimonial, culturel et environnemental. Banyoles est connue pour l'aviron et le canoë, la natation, les triathlons et les Jeux olympiques grâce au lac. Nous lui devons beaucoup. C'est une référence touristique de premier ordre.

 L'engagement culturel est fondamental... On me dit parfois que nous avons davantage pensé au sport qu'à la culture, ce qui n'est pas vrai. Banyoles est la ville de Catalogne qui compte le plus grand nombre de compagnies de théâtre par rapport au nombre d'habitants. Nous avons le théâtre, l'auditorium, une école de musique de premier ordre et l'Usine des arts scéniques. Il s'agit de quatre installations ouvertes toute l'année avec de nombreuses activités que nous publions tous les six mois dans deux brochures. Nous avons le festival Aphònica, un programme cinématographique stable, la classe de théâtre et la classe de musique où les gens viennent non seulement de la région mais aussi de plus loin. Nous sommes très attachés à la culture.

Pouvez-vous nous dire quel est votre endroit préféré à Banyoles ? Je passe beaucoup de temps à l'Estany. Mais j'adore les Lavadors et surtout le Rec Major.

ENG

The mayor of Banyoles, Miquel Noguer (Mieres, 1963) is an affable person, open-minded, open-minded, very Banyolín and also with a touch of authority, which probably comes from having been a football referee. All this has allowed him to achieve a leadership that has led him to be mayor of Banyoles with an absolute majority for the fourth consecutive time and president of the Diputació de Girona since 2018.

In the last elections he obtained the 4th consecutive absolute majority. What is the secret? I wouldn't know how to answer you either. But this happens if you are able to generate confidence, you and your team, to the majority of the people of the city. If a government team is not at the side of the people, is not close to them, does not generate enough confidence or does not have the city in order, it will never have the support of the citizens. I came to the mayor's office for two terms. I could never have imagined these four terms with the complicity of all the people of Banyoles. It is one of the things for which I will always be grateful.

How would you define the city of Banyoles? Banyoles is a small town that has always been open. A communication pole in the middle of everything, with good roads, 45 minutes from the snow and 45 minutes from the beach. We have Banyolines all over the world with a powerful industry that is also open to the world. A city with integrated people and with a high quality of life as demonstrated by a study conducted by the University of Oviedo where, of the cities with more than 10,000 inhabitants, Banyoles appeared in eighth place. Life is good in Banyoles, with the lake and the Parc de la Draga, the cycle lanes.... It's a friendly city!

Is the lake just the main tourist attraction in Banyoles? The lake for Banyoles is many things. It is the great icon of the city. And although it is true that people come to Banyoles because of the lake, there are many other things because of Banyoles. It's where we get the water that flows from the taps, where we show solidarity with other towns that need it or that have suffered a tragedy, it's where we can do sport... It is important on a sporting, heritage, cultural and environmental level. Banyoles is known for rowing and canoeing, swimming, triathlons and the Olympics thanks to the lake. We owe a great deal to it. It is a tourist reference point of the first order.

 The commitment to culture is basic... Sometimes I am told that we have thought more about sport than culture, and that is not true. Banyoles is the town with the most theatre companies in Catalonia per number of inhabitants. We have the theatre, the auditorium, a first class music school and the Performing Arts Factory. These are four facilities open all year round with a lot of activities that we publish every six months with two booklets. We have the Aphònica Festival, a stable film programme, the theatre classroom and the music classroom where people come not only from the region but from further afield. We are very committed to culture.

Can you tell us your favourite spot in Banyoles? I spend a lot of time at the Estany. But I love the Lavadors and especially the Rec Major.

Instagram