Subscriu-te al Top Magazine

000 portada 85 140x20 Subscriu-te
El més llegit
Antoni Escudero
Antoni Escudero

Entrevista Antoni Escudero

Per |
16 d'Octubre de 2023

Si el govern incentivés polítiques d’ocupació, en contra de donar més ajudes socials, potser no hi haurien tants problemes de falta de personal.

CAT

Antoni Escudero (Salobre, 1954) és un dels empresaris locals que més han sabut impulsar el comerç i la restauració a La Jonquera. El 1994 amb el tancament de les duanes, Escudero ja havia assentat les bases per construir el seu propi imperi, a partir d’una petita botiga i fent el pas a un hipermercat. Avui el grup mou més de 100 milions d’euros a l’any i ocupa 300 persones en negocis tant diversificats com botigues, hipermercats, benzineres, hotels, restaurants i fins i tot un celler, Castell de Biart. És president de la Federació d’Hostaleria de les Comarques Gironines, ha estat president del Girona FC i actualment és membre de la junta del FC Barcelona

Les seves declaracions dins els actes que organitza la Federació  amb motiu del Dia Mundial del Turisme al Castell de Biart no han passat desapercebudes atribuint  la manca de personal en el sector turístic a les ajudes socials...No és ben bé que atribuïm la manca de personal en el sector turístic a les ajudes socials, perquè al final la manca de personal és a tot els sectors. Tal i com vaig exposar en el discurs del Dia Mundial, un estudi de CEPYME afirmava que el 71% de les pimes destacaven que tenien greus problemes per cobrir tots els llocs de treball. I d’aquest el 56% tiraven la tovallola i ja no buscaven els perfils necessaris, per tant, treballaven amb menys personal, fet que aporta menys productivitat i creixement per a les empreses. Ara bé, certament si el govern incentivés polítiques d’ocupació, en contra de donar més ajudes socials, potser no hi haurien tants problemes de falta de personal.

I van reclamar de nou al govern de la Generalitat la cebració de la Ryder’s Cup a Caldes de Malavella... El tema de la Ryder’s Cup crec que ha estat un problema de falta d’entesa entre ambdues parts, però ara sembla que el Govern de la Generalitat està obert a escoltar el projecte. Per tant, potser la pressió dels agents empresarials ha servit per alguna cosa.

A Girona amb el paisatge, les platges, els bons allotjaments i la gastronomia ja ho tenim tot? Considero que això no passa només amb les comarques gironines, sinó amb el turisme. Tots coneixement l’expressió del president Jordi Pujol, “el turisme rai”. Potser és que en aquest país el turisme durant molt temps no s’ha considerat com una de les activitats econòmiques més importants. La seva transversalitat fa que això sigui així, perquè del turisme en viuen els agricultors, els transportistes, els fusters, els manobres, els taxistes, els pescadors, els grangers, el comerç, etc. En definitiva, tota activitat econòmica. Quan no hi ha turisme està clar que els ingressos d’un territori baixen. Ja ho vam veure amb la COVID-19. Per tant, s’ha de treballar durament perquè el turisme avanci i per diversificar l’oferta amb projectes potents com per exemple la Ryder Cup o la Copa Amèrica.

Creu que és necessari que la Costa Brava es posicioni  com una destinació a nivell mundial? Des del meu punt de vista, la Costa Brava ja és coneguda mundialment. És una destinació consolidada amb molts atractius pels visitants de tot el món. Ara, com comentava anteriorment, no ens podem adormir i hem de crear nous projectes, per sempre estar de moda i no quedar-nos enrere, perquè de competència n’hi ha molta.

La ciutat de Girona viu un moment dolç amb moltes obertures de restaurants. Hi ha espai per tanta oferta? Si i tant, que hi ha espai per tanta oferta. Com més oferta més demanda i més gent a Girona. La ciutat està de moda i s’ha convertit en una visita obligada per tot aquell visitant que pernocta a la costa o a l’interior. Per tant, ha d’haver-hi oferta per a tothom.

Quin és el racó preferit de les comarques gironines de l’Antoni Escudero ? Tinc molts racons preferits i no em podria decantar només amb un, ja que la província és molt diversa. Però el que sí que puc dir és que a diferència d’altra gent, soc un defensor convençut del municipi de Lloret de Mar. Té llocs molt bonics i de gran qualitat que a vegades passen desapercebudes, a causa de la mala imatge que alguns han promogut.

 

ESP

Antoni Escudero (Salobre, 1954) es uno de los empresarios locales que más han sabido impulsar el comercio y la restauración en La Jonquera. En 1994 con el cierre de las aduanas, Escudero ya había sentado las bases para construir su propio imperio, a partir de una pequeña tienda y dando el paso a un hipermercado. Hoy el grupo mueve más de 100 millones de euros al año y emplea a 300 personas en negocios tanto diversificados como tiendas, hipermercados, gasolineras, hoteles, restaurantes e incluso una bodega, Castell de Biart. Es presidente de la Federación de Hostelería de las Comarcas Gerundenses, ha sido presidente del Girona FC y actualmente es miembro de la junta del FC Barcelona

Sus declaraciones dentro de los actos que organiza la Federación con motivo del Día Mundial del Turismo en el Castillo de Biart no han pasado desapercibidas atribuyendo la falta de personal en el sector turístico a las ayudas sociales... No es exactamente que atribuimos la falta de personal en el sector turístico a las ayudas sociales, porque al final la falta de personal está en todos los sectores. Tal y como expuse en el discurso del Día Mundial, un estudio de CEPYME afirmaba que el 71% de las pymes destacaban que tenían graves problemas para cubrir todos los puestos de trabajo. Y de éste el 56% tiraban la toalla y ya no buscaban los perfiles necesarios, por tanto, trabajaban con menos personal, lo que aporta menos productividad y crecimiento para las empresas.
Ahora bien, ciertamente si el gobierno incentivar políticas de empleo, en contra de dar más ayudas sociales, quizás no habrían tantos problemas de falta de personal.

Y reclamaron de nuevo al gobierno de la Generalitat la cebración de la Ryder's Cup en Caldes de Malavella... El tema de la Ryder's Cup creo que ha sido un problema de falta de entendimiento entre ambas partes, pero ahora parece que el Gobierno de la Generalitat está abierto a escuchar el proyecto. Por tanto, quizá la presión de los agentes empresariales ha servido para algo.

¿En Girona con el paisaje, las playas, los buenos alojamientos y la gastronomía ya lo tenemos todo? Considero que esto no ocurre sólo con las comarcas gerundenses, sino con el turismo. Todos conocimiento la expresión del presidente Jordi Pujol, "el turismo rai". Quizás es que en este país el turismo durante mucho tiempo no se ha considerado como una de las actividades económicas más importantes. Su transversalidad hace que esto sea así, porque del turismo viven los agricultores, los transportistas, los carpinteros, los peones, los taxistas, los pescadores, los granjeros, el comercio, etc. En definitiva, toda actividad económica. Cuando no hay turismo, está claro que los ingresos de un territorio bajan. Ya lo vimos con la COVID-19. Por tanto, se debe trabajar duramente para que el turismo avance y para diversificar la oferta con proyectos potentes como la Ryder Cup o la Copa América.

¿Cree que es necesario que la Costa Brava se posicione como un destino a nivel mundial? Desde mi punto de vista, la Costa Brava es ya conocida mundialmente. Es un destino consolidado con muchos atractivos por los visitantes de todo el mundo. Ahora, como comentaba anteriormente, no podemos dormirnos y debemos crear nuevos proyectos, para siempre estar de moda y no quedarnos atrás, porque de competencia hay mucha.

La ciudad de Girona vive un momento dulce con muchas aberturas de restaurantes. ¿Hay espacio para tanta oferta? Por supuesto, hay espacio para tanta oferta. A mayor oferta más demanda y más gente en Girona. La ciudad está de moda y se ha convertido en una visita obligada por todo aquel visitante que pernocta en la costa o en el interior. Por tanto, debe haber oferta para todos.

¿Cuál es el rincón preferido de las comarcas gerundenses de Antoni Escudero? Tengo muchos rincones preferidos y no podría decantarme sólo con uno, ya que la provincia es muy diversa. Pero lo que sí puedo decir es que a diferencia de otros, soy un defensor convencido del municipio de Lloret de Mar. Tiene sitios muy bonitos y de gran calidad que a veces pasan desapercibidas, debido a la mala imagen que algunos han promovido.

FR

Antoni Escudero (Salobre, 1954) est l'un des entrepreneurs locaux qui a le mieux réussi à promouvoir le commerce et la restauration à La Jonquera. En 1994, avec la fermeture des douanes, Escudero avait déjà jeté les bases de la construction de son propre empire, en commençant par un petit magasin et en passant ensuite à un hypermarché. Aujourd'hui, le groupe réalise un chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros par an et emploie 300 personnes dans des activités diversifiées telles que des magasins, des hypermarchés, des stations-service, des hôtels, des restaurants et même une cave, Castell de Biart. Il est président de la Fédération de l'hôtellerie des comtés de Gérone, a été président du FC Gérone et est actuellement membre du conseil d'administration du FC Barcelone.

Ses déclarations lors des événements organisés par la Fédération à l'occasion de la Journée mondiale du tourisme au château de Biart ne sont pas passées inaperçues, attribuant le manque de personnel dans le secteur du tourisme aux aides sociales... Ce n'est pas exactement que nous attribuons le manque de personnel dans le secteur du tourisme à l'aide sociale, parce qu'en fin de compte, le manque de personnel est dans tous les secteurs. Comme je l'ai dit dans le discours de la Journée mondiale, une étude du CEPYME indique que 71 % des PME ont souligné qu'elles avaient de sérieuses difficultés à pourvoir tous les postes de travail qu'elles avaient. Et 56 % d'entre elles jetaient l'éponge et ne recherchaient plus les profils nécessaires, travaillant donc avec moins de personnel, ce qui entraîne une baisse de la productivité et de la croissance pour les entreprises.
Si le gouvernement encourageait les politiques de l'emploi au lieu d'accorder davantage de prestations sociales, il n'y aurait peut-être pas autant de problèmes de manque de personnel.

Et ils ont à nouveau demandé au gouvernement de la Generalitat d'accueillir la Ryder's Cup à Caldes de Malavella... Je pense que la question de la Ryder's Cup a été un problème d'incompréhension entre les deux parties, mais il semble maintenant que le gouvernement de la Generalitat soit ouvert à l'écoute du projet. La pression exercée par les milieux d'affaires a donc peut-être servi à quelque chose.

À Gérone, avec le paysage, les plages, l'hébergement de qualité et la gastronomie, avons-nous déjà tout ce qu'il faut ? Je crois que ce n'est pas seulement vrai pour les comtés de Gérone, mais aussi pour le tourisme. Nous connaissons tous l'expression du président Jordi Pujol, "el turismo rai". C'est peut-être parce que pendant longtemps, le tourisme n'a pas été considéré comme l'une des activités économiques les plus importantes de ce pays. Son caractère transversal fait que c'est le cas, car les agriculteurs, les transporteurs, les charpentiers, les ouvriers, les chauffeurs de taxi, les pêcheurs, les agriculteurs, le commerce, etc. vivent tous du tourisme. Bref, toute l'activité économique. Quand il n'y a pas de tourisme, il est clair que les revenus d'un territoire baissent. Nous l'avons déjà vu avec COVID-19. Il faut donc travailler dur pour que le tourisme progresse et pour diversifier l'offre avec des projets forts comme la Ryder Cup ou l'America's Cup.

Pensez-vous que la Costa Brava doit se positionner comme une destination de niveau international ? De mon point de vue, la Costa Brava est déjà connue dans le monde entier. C'est une destination consolidée qui offre de nombreuses attractions aux visiteurs du monde entier. Mais, comme je l'ai déjà dit, nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers et nous devons créer de nouveaux projets afin d'être toujours à la mode et de ne pas rester à la traîne, car la concurrence est rude.

La ville de Gérone vit une période faste avec l'ouverture de nombreux restaurants, y a-t-il de la place pour une telle offre ? Bien sûr, il y a de la place pour l'offre. Plus l'offre est importante, plus la demande est forte et plus il y a de monde à Gérone. La ville est à la mode et est devenue un passage obligé pour tous les visiteurs qui passent la nuit sur la côte ou dans l'arrière-pays. Il doit donc y en avoir pour tous les goûts.

Quel est l'endroit préféré d'Antoni Escudero dans les comtés de Gérone ? J'ai beaucoup d'endroits préférés et je ne pourrais pas en choisir un seul, car la province est très variée. Mais ce que je peux dire, c'est que, contrairement à d'autres, je suis un partisan convaincu de la ville de Lloret de Mar. Elle possède de très beaux endroits de grande qualité qui passent parfois inaperçus, à cause de la mauvaise image que certains véhiculent.

ENG

Antoni Escudero (Salobre, 1954) is one of the local businessmen who has been most successful in promoting commerce and catering in La Jonquera. In 1994, with the closure of customs, Escudero had already laid the foundations to build his own empire, starting with a small shop and moving on to a hypermarket. Today the group moves more than 100 million euros a year and employs 300 people in diversified businesses such as shops, hypermarkets, petrol stations, hotels, restaurants and even a winery, Castell de Biart. He is president of the Hotel and Catering Federation of the Counties of Girona, has been president of Girona FC and is currently a member of the board of FC Barcelona.

His statements during the events organised by the Federation on the occasion of the World Tourism Day at the Castle of Biart have not gone unnoticed, attributing the lack of staff in the tourism sector to social aid... It is not exactly that we attribute the lack of staff in the tourism sector to social aid, because in the end the lack of staff is in all sectors. As I said in the World Day speech, a study by CEPYME stated that 71% of SMEs highlighted that they had serious problems in filling all the jobs they had. And of these 56% were throwing in the towel and were no longer looking for the necessary profiles, therefore working with fewer staff, which leads to less productivity and growth for the companies.
Now, certainly if the government were to encourage employment policies, instead of giving more social benefits, perhaps there would not be so many problems of lack of personnel.

And they demanded again to the government of the Generalitat to host the Ryder's Cup in Caldes de Malavella... I think the Ryder's Cup has been a problem of lack of understanding between both parties, but now it seems that the Government of the Generalitat is open to listen to the project. So perhaps the pressure from the business community has served some purpose.

In Girona, with the landscape, the beaches, the good accommodation and the gastronomy, do we already have everything? I believe that this is not only true for the counties of Girona, but also for tourism. We all know the expression of President Jordi Pujol, "el turismo rai". Perhaps it is because tourism has not been considered one of the most important economic activities in this country for a long time. Its cross-cutting nature means that this is the case, because farmers, hauliers, carpenters, labourers, taxi drivers, fishermen, farmers, commerce, etc., all live from tourism. In short, all economic activity. When there is no tourism, it is clear that the income of a territory drops. We have already seen this with COVID-19. Therefore, we must work hard for tourism to progress and to diversify the offer with powerful projects such as the Ryder Cup or the America's Cup.

Do you believe that the Costa Brava needs to position itself as a world-class destination? From my point of view, the Costa Brava is already known worldwide. It is a consolidated destination with many attractions for visitors from all over the world. Now, as I mentioned earlier, we cannot rest on our laurels and we must create new projects in order to always be in fashion and not be left behind, because there is plenty of competition.

The city of Girona is experiencing a sweet moment with many restaurant openings. Is there room for so much supply? Of course, there is room for so much supply. The greater the supply, the greater the demand and the more people in Girona. The city is in fashion and has become a must-visit for all visitors who spend the night on the coast or inland. Therefore, there must be something for everyone.

What is Antoni Escudero's favourite spot in the counties of Girona? I have many favourite spots and I couldn't choose just one, as the province is very diverse. But what I can say is that, unlike others, I am a convinced supporter of the town of Lloret de Mar. It has very beautiful places of great quality that sometimes go unnoticed, due to the bad image that some people have promoted.

 

 

Instagram