Subscriu-te al Top Magazine

000 portada 85 140x20 Subscriu-te
El més llegit
Entrevista Pere Quera Girona
Entrevista Pere Quera Girona

Entrevista a Pere Quera, president de Quera

Per |
03 de Juliol de 2023

"És un orgull tenir un botiga com Quera a Girona, al mateix nivell de les que hi ha a les grans capitals del món "

 

(Disponible en català, castellà, francès i anglès / Disponible en catalán, castellano, francés e inglés / Disponible en catalan, espagnol, français et anglais / Available in Catalan, Spanish, French and English.)

Pere Quera
Pere Quera

CAT

Quera és una joieria i rellotgeria amb més de 135 anys d’història i sis generacions de la família al capdavant. Actualment té tres boutiques: Girona, Alacant i en línia. La història de la joieria va començar el 1887, quan Pere Quera Bosch va obrir una petita botiga d’argenteria i reparacions en un local del carrer d’Argenteria de Girona. Des de llavors ha experimentat una evolució constant.

135 anys d’existència de Quera. Continueu al carrer Argenteria, continueu sent una empresa familiar. Com a filosofia fundacional sembla que res hagi canviat...

L’essència és la mateixa. Per a nosaltres la relació humana i propera amb els clients sempre ha estat primordial. Conec personalment a la gran majoria dels nostres clients amb qui establim vincles més enllà d’una relació comercial. També tenim molts clients del sud de França que ens han triat a nosaltres. Aquí se senten ben atesos i amb un tracte exclusiu i proper. A banda que la nostra botiga ara mateix impressiona.

Ha estat difícil que les grans marques de joieria i rellotgeria del món apostin per una ciutat de 100.000 habitants com és Girona?

Has de ser molt bo en la teva feina perquè tenint al costat una ciutat com Barcelona o fins i tot Andorra, grans empreses mundials amb seu a Suïssa creguin que val la pena tenir un botiga d’aquest nivell a Girona. El món del luxe cada vegada s’està concentrant més en menys botigues i més exclusives i les grans marques pensen que les seves ciutats són Zurich, Nova York, Londres, París...No som prou conscients del que tenim a Girona.

És important que les noves generacions s’involucrin en el negoci?

És cabdal. Per a nosaltres, que som una empresa familiar, és el motor per seguir creixent i això ens diferencia de molts dels nostres competidors. La primera en involucrar-s’hi va ser la meva filla gran, Mariona, que va agafar personalment el timó de la joieria i la van seguir els meus altres dos fills, Pere i Joan, amb la rellotgeria. La seva dedicació juntament amb el treball de grans professionals en gestió, finançament o màrqueting ens permeten tenir aquesta continuïtat, fer-nos forts i expandir-nos.

Per on passa aquesta expansió?

Quera, a part de Girona, està establerta des del 2016 a Alacant amb una gran botiga on hem aconseguit transmetre tota la filosofia de la boutique Quera de Girona. I aquest any tenim previst fer el salt a Sant Sebastià i a Màlaga.

Teniu previst fer créixer més la boutique del carrer Argenteria de Girona?

A Girona, estem acabant encara de culminar la darrera ampliació. Estem treballant també en les plantes superiors per ampliar el servei tècnic, el d’atenció al client i plantejant dues aules de formació de joieria i rellotgeria per transmetre la passió que nosaltres sentim pel nostre ofici als nostre clients.

És important que Quera estigui present a molts dels grans esdeveniments de la província?

Són menys dels que realment voldríem estar. A vegades no depèn exclusivament de nosaltres i lògicament tampoc podem arribar a tots, però sí que sempre he intentat, en la mesura que ens ha estat possible, estar present en molts d’aquests esdeveniments. Som de Girona, portem 6 generacions al Barri Vell i tenim un sentiment molt gran per la nostra ciutat i la nostra província.

Quera Girona
Quera Girona

ESP

"Es un orgullo tener una tienda como Quera en Girona, al mismo nivel de las que hay en las grandes capitales del mundo"

Quera es una joyería y relojería con más de 135 años de historia y seis generaciones de la familia a la cabeza. Actualmente tiene tres boutiques: Girona, Alicante y online. La historia de la joyería empezó en 1887, cuando Pere Quera Bosch abrió una pequeña tienda de platería y reparaciones en un local de la calle de Argenteria de Girona. Desde entonces ha experimentado una constante evolución.

135 años de existencia de Quera. Continúe en la calle Argenteria, siga siendo una empresa familiar. Como filosofía fundacional parece que nada haya cambiado...

La esencia es la misma. Para nosotros, la relación humana y cercana con los clientes siempre ha sido primordial. Conozco personalmente a la gran mayoría de nuestros clientes con los que establecemos vínculos más allá de una relación comercial. También tenemos muchos clientes del sur de Francia que nos han elegido a nosotros. Aquí se sienten bien atendidos y con un trato exclusivo y cercano. Aparte de que nuestra tienda ahora mismo impresiona.

¿Ha sido difícil que las grandes marcas de joyería y relojería del mundo apuesten por una ciudad de 100.000 habitantes como Girona?

Tienes que ser muy bueno en tu trabajo para que teniendo a tu lado una ciudad como Barcelona o incluso Andorra, grandes empresas mundiales con sede en Suiza crean que vale la pena tener un tienda de este nivel en Girona. El mundo del lujo cada vez se está concentrando más en menos tiendas y más exclusivas y las grandes marcas piensan que sus ciudades son Zurich, Nueva York, Londres, París... No somos conscientes de lo que tenemos en Girona.

¿Es importante que las nuevas generaciones se involucren en el negocio?

Es crucial. Para nosotros, que somos una empresa familiar, es el motor para seguir creciendo y esto nos diferencia a muchos de nuestros competidores. La primera en involucrarse fue mi hija mayor, Mariona, que cogió personalmente el timón de la joyería y la siguieron mis otros dos hijos, Pere y Joan, con la relojería. Su dedicación junto con el trabajo de grandes profesionales en gestión, financiación o marketing nos permite tener esta continuidad, hacernos fuertes y expandirnos.

¿Por dónde pasa esta expansión?

Quera, aparte de Girona, está establecida desde 2016 en Alicante con una gran tienda en la que hemos conseguido transmitir toda la filosofía de la boutique Quera de Girona. Y este año tenemos previsto dar el salto a San Sebastián y Málaga.

¿Tiene previsto hacer crecer más la boutique de la calle Argenteria de Girona?

En Girona, estamos terminando todavía de culminar la última ampliación. Estamos trabajando también en las plantas superiores para ampliar el servicio técnico, el de atención al cliente y planteando dos aulas de formación de joyería y relojería para transmitir la pasión que sentimos por nuestro oficio a nuestros clientes.

¿Es importante que Quera esté presente en muchos de los grandes eventos de la provincia?

Son menos de los que realmente quisiéramos estar. A veces no depende exclusivamente de nosotros y lógicamente tampoco podemos llegar a todos, pero sí que siempre he intentado, en la medida de lo posible, estar presente en muchos de estos acontecimientos. Somos de Girona, llevamos 6 generaciones en el Barri Vell y tenemos un sentimiento muy grande por nuestra ciudad y nuestra provincia.

quera
quera

FR

"Nous sommes fiers d'avoir un magasin comme Quera à Gérone, au même niveau que ceux des grandes capitales du monde".

Quera est une bijouterie et une horlogerie avec plus de 135 ans d'histoire et six générations de la famille à sa tête. Elle compte actuellement trois boutiques : Gérone, Alicante et en ligne. L'histoire de la bijouterie commence en 1887, lorsque Pere Quera Bosch ouvre un petit atelier d'orfèvrerie et de réparation dans une boutique de la rue d'Argenteria à Gérone. Depuis lors, la bijouterie n'a cessé d'évoluer.

135 ans d'existence de Quera. Toujours dans la rue Argenteria, toujours une entreprise familiale. En tant que philosophie fondatrice, il semble que rien n'ait changé...

L'essence est la même. Pour nous, la relation humaine et étroite avec nos clients a toujours été primordiale. Je connais personnellement la grande majorité de nos clients avec lesquels nous établissons des liens qui vont au-delà de la relation commerciale. Nous avons aussi beaucoup de clients du sud de la France qui nous ont choisis. Ici, ils se sentent bien entourés et sont traités de manière exclusive et proche. Outre le fait que notre magasin impressionne en ce moment.

A-t-il été difficile pour les grandes marques mondiales de joaillerie et d'horlogerie de choisir une ville de 100 000 habitants comme Gérone ?

Il faut être très bon dans son travail pour avoir à côté de soi une ville comme Barcelone ou même Andorre, pour que de grandes entreprises mondiales basées en Suisse pensent qu'il vaut la peine d'avoir une boutique de ce niveau à Gérone. Le monde du luxe se concentre de plus en plus dans des boutiques de moins en moins nombreuses et de plus en plus exclusives, et les grandes marques pensent que leurs villes sont Zurich, New York, Londres, Paris... Nous ne sommes pas conscients de ce que nous avons à Gérone.

Est-il important que les nouvelles générations s'impliquent dans l'entreprise ?

C'est essentiel. Pour nous, en tant qu'entreprise familiale, c'est le moteur de notre croissance et c'est ce qui nous différencie de beaucoup de nos concurrents. La première à s'impliquer a été ma fille aînée, Mariona, qui a pris personnellement la direction de la bijouterie, suivie par mes deux autres fils, Pere et Joan, pour l'horlogerie. Leur dévouement, associé au travail de grands professionnels de la gestion, du financement et du marketing, nous a permis d'avoir cette continuité, de devenir forts et de nous développer.

Où cette expansion a-t-elle lieu ?

Quera, en plus de Girona, est établi depuis 2016 à Alicante avec un grand magasin dans lequel nous avons réussi à transmettre toute la philosophie de la boutique Quera à Girona. Et cette année, nous prévoyons de faire le saut à Saint-Sébastien et à Malaga.

Envisagez-vous d'agrandir la boutique de la rue Argenteria à Gérone ?

À Gérone, nous sommes en train de terminer la dernière extension. Nous travaillons également aux étages supérieurs pour agrandir le service technique, le service clientèle et nous prévoyons deux salles de formation en joaillerie et en horlogerie pour transmettre à nos clients la passion que nous éprouvons pour notre métier.

Est-il important pour Quera d'être présent à de nombreux événements majeurs de la province ?

Moins que nous le souhaiterions. Parfois, cela ne dépend pas exclusivement de nous et, logiquement, nous ne pouvons pas nous rendre à tous les événements, mais j'ai toujours essayé, dans la mesure du possible, d'être présent à un grand nombre de ces événements. Nous sommes originaires de Gérone, nous habitons le Barri Vell depuis six générations et nous sommes très attachés à notre ville et à notre province.

Entrevista Pere Quera
Entrevista Pere Quera

ENG

"We are proud to have a shop like Quera in Girona, at the same level as those in the great capitals of the world".

Quera is a jeweller's and watchmaker's shop with more than 135 years of history and six generations of the family at the head. It currently has three boutiques: Girona, Alicante and online. The history of the jewellery shop began in 1887, when Pere Quera Bosch opened a small silversmith's and repair shop in a shop on Carrer de Argenteria in Girona. Since then it has undergone constant evolution.

135 years of Quera's existence. Still in Argenteria street, still a family business. As a founding philosophy it seems that nothing has changed...

The essence is the same. For us, the human and close relationship with our customers has always been paramount. I personally know the vast majority of our customers with whom we establish links that go beyond a business relationship. We also have many customers from the South of France who have chosen us. Here they feel well looked after and are treated in an exclusive and close manner. Apart from the fact that our shop impresses right now.

Has it been difficult for the world's major jewellery and watchmaking brands to bet on a city of 100,000 inhabitants like Girona?

You have to be very good at your job to have a city like Barcelona or even Andorra next to you, so that large global companies based in Switzerland believe that it is worth having a shop of this level in Girona. The world of luxury is becoming more and more concentrated in fewer and more exclusive shops, and the big brands think that their cities are Zurich, New York, London, Paris... We are not aware of what we have in Girona.

Is it important that the new generations get involved in the business?

It is crucial. For us, as a family business, it is the engine to keep growing and this differentiates us from many of our competitors. The first to get involved was my eldest daughter, Mariona, who personally took the helm of the jewellery shop, and she was followed by my other two sons, Pere and Joan, with watchmaking. Their dedication, together with the work of great professionals in management, financing and marketing, has allowed us to have this continuity, to become strong and to expand.

Where is this expansion taking place?

Quera, apart from Girona, has been established since 2016 in Alicante with a large shop in which we have managed to transmit the whole philosophy of the Quera boutique in Girona. And this year we plan to make the leap to San Sebastian and Malaga.

Do you plan to expand the boutique on Argenteria street in Girona?

In Girona, we are still finishing the last extension. We are also working on the upper floors to expand the technical service, customer service and we are planning two jewellery and watchmaking training rooms to transmit the passion we feel for our craft to our customers.

Is it important for Quera to be present at many of the major events in the province?

Fewer than we would really like to be there. Sometimes it doesn't depend exclusively on us and logically we can't reach all of them, but I have always tried, as far as possible, to be present at many of these events. We are from Girona, we have been in the Barri Vell for six generations and we have a very strong feeling for our city and our province.


 

Instagram