Subscriu-te al Top Magazine

000 portada 85 140x20 Subscriu-te
El més llegit
Xavier Garcia President Assoiciació Hostaleria de Girona
Xavier Garcia President Assoiciació Hostaleria de Girona

Entrevista Xavier Garcia, president de l'Associació d'Hostaleria de Girona

Per |
03 de Juliol de 2023

Rescatarem l’exitosa campanya "Girona 10" canviant-la radicalment

(Disponible en català, castellà, francès i anglès / Disponible en catalán, castellano, francés e inglés / Disponible en catalan, espagnol, français et anglais / Available in Catalan, Spanish, French and English.)

CAT

Rescatarem l’exitosa campanya "Girona 10" 

canviant-la radicalment

Xavier Garcia és empresari del sector de l’hostaleria amb diversos establiments a Girona i Sant Gregori. El passat mes de novembre de 2022 va ser nomenat president de l’Associació d’Hostaleria de Girona per part de la nova junta directiva i amb la finalitat de fer lobby i posicionar Girona en tots els àmbits de l’hostaleria inclòs l’oci nocturn.

Què és l’Associació d’Hostaleria i turisme de Girona? És l’associació que agrupa tots els restaurants, bars i hotels de la ciutat de Girona i rodalies. La seva essència és cohesionar el sector per treballar plegats pel bé del nostre model econòmic i potenciar tant com sigui possible l’hostaleria a la nostra ciutat. I així junts ens podem erigir com motor econòmic d’aquesta ciutat. Reclamar, exigir, col·laborar, ajudar... per què tots anem a una i no anem separats com ha passat els darrers anys.

Quins objectius us heu marcat en aquest mandat? Durant els propers 5 anys volem professionalitzar l’associació, donar valor afegit i avantatges als associats, cohesionar-nos i assentar-nos amb les administracions i entitats de la ciutat per treballar conjuntament. Cal crear i potenciar un model turístic a la ciutat que fins a data d’avui és inexistent.

En quines novetats heu pensat dinamitzar el sector de l’hostaleria a Girona?  Continuarem amb les campanyes que ja ens han funcionat molt bé, com la setmana gastronòmica o  Girona Romàntica. Col·laborarem amb diferents campanyes de l’eix comercial amb els comerciants i hem rescatat del calaix l’antic Girona 10 on es preveuen novetats de cares al 2024, donant-li un tomb. Que ningú es pensi que serà com era. Intentarem fer de forma sostinguda diverses campanyes durant l’any.

Els establiments associats són hotels, restaurants i locals de nit? Sí, sempre han estat hotels, bars i restaurants i amb motiu de la fusió que s’ha produït amb FECASARM Girona, que representen els establiments d’oci nocturn, serà la primera vegada a la història després de 70 anys que representem el 100% dels establiments de la ciutat. Hotels, bars, restaurants i oci nocturn.

Heu pensat en la formació? Sí, el primer que hem fet és intentar signar un conveni amb l’Escola d’Hostaleria de Girona, que amb 70 anys no s’ha signat mai un conveni. La voluntat de l’associació és signar-lo, però l’Escola no ho posa fàcil. Ho intentarem, és la nostra voluntat perquè creiem que la formació continuada en aquest ofici és necessària i bàsica.

Quines previsions teniu de negoci, ocupació, obertures, per la ciutat de Girona?  Girona a nivell d’hostaleria està de moda, tenim una allau de peticions de noves obertures. El creixement de la facturació de la ciutat és sostingut, anem creixent a poc a poc. Però cal dir que des de ja fa uns anys no para de créixer. Girona viu en el seu dia a dia dels turistes i visitants, que es deixen els diners a restaurants i hotels a la ciutat. I a més a més vivim els 12 mesos de l’any. I tots els que es dediquen a tenir negocis de temporada volen venir a la ciutat perquè aquí hi ha feina tot l’any. I sí que és veritat que necessitem reordenar-ho i organitzar-ho perquè estem desbocats com a ciutat.

Com a professional de la restauració, què es pot millorar en promoció turística i gastronòmica a la ciutat de Girona?  L’associació i el president exigeix a l’administració definir un model turístic que no ha tingut mai la ciutat de Girona. L’hem de definir plegats, hem de treballar plegats i hem de tenir zero complexes. Som la capital de la província i no s’entén la Costa Brava sense Girona ciutat i no s’entén Girona sense la Costa Brava. Ens hem dedicat molts anys a patrocinar i ajudar a la Costa Brava i ens hem oblidat de Girona, la gran capital de Catalunya després de Barcelona amb molta diferència. Som Top de locals, d’ambient, de llocs culturals i emblemàtics per visitar.

Xavier Garcia President Assoiciació Hostaleria de Girona
Xavier Garcia President Assoiciació Hostaleria de Girona

ESP

Rescataremos la exitosa campaña "Girona 10" cambiándola radicalmente

Xavier Garcia es empresario del sector de la hostelería con varios establecimientos en Girona y Sant Gregori. El pasado mes de noviembre de 2022 fue nombrado presidente de la Asociación de Hostelería de Girona por parte de la nueva junta directiva y con el fin de hacer lobby y posicionar a Girona en todos los ámbitos de la hostelería incluido el ocio nocturno .

¿Qué es la Asociación de Hostelería y turismo de Girona? Es la asociación que agrupa a todos los restaurantes, bares y hoteles de la ciudad de Girona y alrededores. Su esencia es cohesionar al sector para trabajar juntos por el bien de nuestro modelo económico y potenciar en lo posible la hostelería en nuestra ciudad. Y así juntos podemos erigirnos como motor económico de esta ciudad. Reclamar, exigir, colaborar, ayudar... por qué todos vamos a una y no vamos separados como ha pasado en los últimos años.

¿Qué objetivos se ha marcado en este mandato? Durante los próximos 5 años queremos profesionalizar la asociación, dar valor añadido y ventajas a los asociados, cohesionarnos y asentarnos con las administraciones y entidades de la ciudad para trabajar conjuntamente. Es necesario crear y potenciar un modelo turístico en la ciudad que hasta la fecha es inexistente.

¿En qué novedades ha pensado dinamizar el sector de la hostelería en Girona? Continuaremos con las campañas que ya nos han funcionado muy bien, como la semana gastronómica o Girona Romántica. Colaboraremos con diferentes campañas del eje comercial con los comerciantes y hemos rescatado del cajón al antiguo Girona 10 donde se prevén novedades de caras en 2024, dándole un paseo. Que nadie piense que será cómo era. Intentaremos realizar de forma sostenida varias campañas durante el año.

¿Los establecimientos asociados son hoteles, restaurantes y locales de noche? Sí, siempre han sido hoteles, bares y restaurantes y con motivo de la fusión que se ha producido con FECASARM Girona, que representan a los establecimientos de ocio nocturno, será la primera vez en la historia después de 70 años que representamos el 100% de los establecimientos de la ciudad. Hoteles, bares, restaurantes y ocio nocturno.

¿Ha pensado en la formación? Sí, lo primero que hemos hecho es intentar firmar un convenio con la Escuela de Hostelería de Girona, que con 70 años nunca se ha firmado un convenio. La voluntad de la asociación es firmarlo, pero la Escola no lo pone fácil. Lo intentaremos, es nuestra voluntad porque creemos que la formación continua en este oficio es necesaria y básica.

¿Qué previsiones tiene de negocio, ocupación, aperturas por la ciudad de Girona? Girona a nivel de hostelería está de moda, tenemos un alud de peticiones de nuevas aberturas. El crecimiento de la facturación de la ciudad es sostenido, vamos creciendo poco a poco. Pero hay que decir que desde hace unos años no deja de crecer. Girona vive en su día a día de los turistas y visitantes, que se dejan el dinero en restaurantes y hoteles en la ciudad. Y vivimos además los 12 meses del año. Y todos los que se dedican a tener negocios de temporada quieren venir a la ciudad, porque aquí hay trabajo todo el año. Y sí que es verdad que necesitamos reordenarlo y organizarlo porque estamos desbocados como ciudad.

Como profesional de la restauración, ¿qué se puede mejorar en promoción turística y gastronómica en la ciudad de Gerona? La asociación y el presidente exige a la administración definir un modelo turístico que nunca ha tenido la ciudad de Girona. Debemos definirlo juntos, trabajar juntos y tener cero complejos. Somos la capital de la provincia y no se entiende la Costa Brava sin Girona ciudad y no se entiende Girona sin la Costa Brava. Nos hemos dedicado muchos años a patrocinar y ayudar a la Costa Brava y nos olvidamos de Girona, la gran capital de Cataluña después de Barcelona con mucha diferencia. Somos Top de locales, de ambiente, de lugares culturales y emblemáticos por visitar.

 

FR

Nous allons relancer la campagne "Girona 10", qui a été couronnée de succès, en la modifiant radicalement.

Xavier Garcia est un homme d'affaires du secteur de l'hôtellerie et de la restauration qui possède plusieurs établissements à Gérone et à Sant Gregori. En novembre 2022, il a été nommé président de l'association hôtelière de Gérone par le nouveau conseil d'administration, dans le but de faire du lobbying et de positionner Gérone dans tous les domaines de l'hôtellerie et de la restauration, y compris la vie nocturne.

Qu'est-ce que l'association hôtelière et touristique de Gérone ? Il s'agit de l'association qui regroupe tous les restaurants, bars et hôtels de la ville de Gérone et de ses environs. Son objectif est d'unir le secteur afin de travailler ensemble pour le bien de notre modèle économique et de promouvoir au maximum l'hôtellerie et la restauration dans notre ville. Ainsi, ensemble, nous pouvons devenir le moteur économique de cette ville. Exiger, exiger, collaborer, aider... pourquoi avancer tous ensemble et non pas séparément comme cela a été le cas ces dernières années.

Quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés pour ce mandat ? Au cours des cinq prochaines années, nous voulons professionnaliser l'association, donner une valeur ajoutée et des avantages aux associés, nous unir et nous établir avec les administrations et les entités de la ville afin de travailler ensemble. Il est nécessaire de créer et de promouvoir un modèle touristique dans la ville qui n'existe pas à ce jour.

Quelles sont les nouveautés que vous envisagez pour stimuler le secteur de l'hôtellerie et de la restauration à Gérone ? Nous allons poursuivre les campagnes qui ont déjà très bien fonctionné pour nous, comme la semaine gastronomique et Girona Romàntica. Nous collaborerons à différentes campagnes dans le centre commercial avec les commerçants et nous avons sauvé l'ancien Girona 10 du tiroir, où de nouveaux éléments sont prévus pour 2024, lui donnant un coup de jeune. Il ne faut pas croire que tout sera comme avant. Nous essaierons de mener plusieurs campagnes tout au long de l'année, de manière soutenue.

Les établissements associés sont-ils des hôtels, des restaurants et des boîtes de nuit ? Oui, il y a toujours eu des hôtels, des bars et des restaurants et avec la fusion qui a eu lieu avec FECASARM Girona, qui représente les établissements de vie nocturne, ce sera la première fois dans l'histoire, après 70 ans, que nous représentons 100 % des établissements de la ville. Hôtels, bars, restaurants et vie nocturne.

Avez-vous pensé à la formation ? Oui, la première chose que nous avons faite est d'essayer de signer un accord avec l'école hôtelière de Gérone, qui n'a jamais été signé depuis 70 ans. L'association veut la signer, mais l'école ne facilite pas les choses. Nous allons essayer, c'est notre volonté car nous pensons que la formation continue dans ce métier est nécessaire et fondamentale.

Quelles sont vos prévisions en matière d'activité, d'emploi, de débouchés dans la ville de Gérone ? Gérone est à la mode en matière d'hôtellerie et de restauration, nous avons une avalanche de demandes d'ouvertures. La croissance du chiffre d'affaires de la ville est régulière, nous grandissons petit à petit. Mais il faut dire qu'elle est constante depuis quelques années. Gérone vit au quotidien des touristes et des visiteurs, qui dépensent leur argent dans les restaurants et les hôtels de la ville. Nous vivons également 12 mois par an. Et tous ceux qui gèrent des entreprises saisonnières veulent venir dans la ville, parce qu'il y a du travail toute l'année. Et c'est vrai qu'il faut réorganiser, organiser, parce qu'on est en train de se déchaîner en tant que ville.

En tant que professionnel de la restauration, qu'est-ce qui pourrait être amélioré en termes de tourisme et de promotion gastronomique dans la ville de Gérone ? L'association et le président demandent à l'administration de définir un modèle touristique que la ville de Gérone n'a jamais eu auparavant. Nous devons le définir ensemble, travailler ensemble et ne pas avoir de complexes. Nous sommes la capitale de la province et la Costa Brava ne peut être comprise sans la ville de Gérone et Gérone ne peut être comprise sans la Costa Brava. Nous avons passé de nombreuses années à parrainer et à aider la Costa Brava et nous oublions Gérone, la grande capitale de la Catalogne après Barcelone, et de loin. Nous sommes au sommet des habitants, de l'atmosphère, des lieux culturels et emblématiques à visiter.

 

ENG

We will revive the successful "Girona 10" campaign by radically changing it.

Xavier Garcia is a businessman in the hospitality sector with several establishments in Girona and Sant Gregori. Last November 2022 he was appointed president of the Girona Hotel and Catering Association by the new board of directors with the aim of lobbying and positioning Girona in all areas of the hotel and catering industry, including nightlife.

What is the Girona Hotel and Tourism Association? It is the association that brings together all the restaurants, bars and hotels in the city of Girona and the surrounding area. Its essence is to unite the sector in order to work together for the good of our economic model and to promote the hotel and catering industry in our city as much as possible. And so together we can become the economic engine of this city. Demanding, demanding, collaborating, helping... why we all go together as one and not separately as has happened in recent years.

What objectives have you set for this mandate? Over the next 5 years we want to professionalise the association, give added value and advantages to the associates, unite and establish ourselves with the city's administrations and entities in order to work together. It is necessary to create and promote a tourism model in the city that to date is non-existent.

What new developments are you planning to boost the hotel and catering sector in Girona? We will continue with the campaigns that have already worked very well for us, such as gastronomic week and Girona Romàntica. We will collaborate with different campaigns in the commercial hub with traders and we have rescued the old Girona 10 from the drawer, where new features are planned for 2024, giving it a facelift. Let no one think that it will be as it was. We will try to carry out several campaigns throughout the year on a sustained basis.

Are the associated establishments hotels, restaurants and nightclubs? Yes, they have always been hotels, bars and restaurants and with the merger that has taken place with FECASARM Girona, which represents nightlife establishments, it will be the first time in history after 70 years that we represent 100% of the establishments in the city. Hotels, bars, restaurants and nightlife.

Have you thought about training? Yes, the first thing we have done is to try to sign an agreement with the Girona School of Hotel and Catering, which has never been signed for 70 years. The association wants to sign it, but the School doesn't make it easy. We will try, it is our will because we believe that continuous training in this trade is necessary and basic.

What are your forecasts for business, occupation, openings in the city of Girona? Girona is in fashion in terms of the hotel and catering business, we have an avalanche of requests for new openings. Turnover growth in the city is steady, we are growing little by little. But it has to be said that it has been growing steadily for some years now. Girona lives on a daily basis from tourists and visitors, who spend their money in restaurants and hotels in the city. And we also live 12 months of the year. And all those who run seasonal businesses want to come to the city, because there is work here all year round. And it's true that we need to reorganise and organise it because we are on a rampage as a city.

As a restaurant professional, what could be improved in terms of tourism and gastronomic promotion in the city of Girona? The association and the president demand that the administration define a tourism model that the city of Girona has never had before. We must define it together, work together and have zero complexes. We are the capital of the province and the Costa Brava cannot be understood without Girona city and Girona cannot be understood without the Costa Brava. We have spent many years sponsoring and helping the Costa Brava and we forget Girona, the great capital of Catalonia after Barcelona by far. We are Top of locals, of atmosphere, of cultural and emblematic places to visit.

Instagram