Subscriu-te al Top Magazine

000 portada 85 140x20 Subscriu-te
El més llegit
Lluis Fraguell President CNPS 15
Lluis Fraguell President CNPS 15

Entrevista a Lluís Fraguell, president del C.N. Port de la Selva

Per
Redacció
|
03 de Juliol de 2023

El Club Nàutic Port de la Selva es vol convertir en un model d’innovació en tots els àmbits de la gestió portuària

Lluis Fraguell President CNPS 02
Lluis Fraguell President CNPS 02

 

(Disponible en català, castellà, francès i anglès / Disponible en catalán, castellano, francés e inglés / Disponible en catalan, espagnol, français et anglais / Available in Catalan, Spanish, French and English.)

CAT

El Club Nàutic Port de la Selva es vol convertir en un model d’innovació en tots els àmbits de la gestió portuària. La integració del territori al Port, la reducció de l’impacte ambiental i maximitzar la gestió intel·ligent del Port. Amb aquestes tres línies treballa el president del C.N. i tota la junta directiva del Port. Un port modern, obert a la societat, amb tots els serveis que pot ofertar un club nàutic i amb la mirada posada en la sostenibilitat.

Com definiria el Club Nàutic Port de la Selva? El Club Nàutic Port de la Selva és una entitat esportiva, fundada el 1965, titular d’una concessió administrativa atorgada per Ports de la Generalitat, que finalitza el mes de gener de 2024, en virtut de la qual gestionem i explotem la dàrsena esportiva del Port de la Selva. Des de llavors, hem mantingut inalterable el nostre compromís de garantir no només unes instal·lacions segures i sostenibles, sinó també el d’oferir activitats esportives, socials i culturals, que serveixin de nexe integrador de Socis i Usuaris, impulsant sempre iniciatives de respecte cap a l’entorn.

Quins serveis ofereix el Club? Som un port esportiu modern. Situat en un entorn privilegiat, on es pot gaudir d’activitats i serveis durant el temps de vacances i oci. Com activitats esportives i de lleure, oferim cursos de vela i de natació, organitzem un casal esportiu durant els mesos d’estiu, i tenim una secció de submarinisme on oferim cursos, batejos i sortides durant tot l’any. Al mateix temps organitzem campionats, com ara la Travessia de Natació, regates de Vela Lleugera o l’Open d’Imatgesub, que es celebren any rere any.  També duem a terme activitats socials i mediambientals diverses, com xerrades de diferents temàtiques d’interès general, sortides a caminar per l’entorn, jornades de neteja de platges i del fons marí, o sessions de vela amb l’escola municipal. Totes les activitats no solament van dirigides als Socis i usuaris del Club, sinó que també estan obertes a tothom que hi vulgui participar.

I que passarà a partir de 2024? En aquests moments estem tramitant una pròrroga de l’actual concessió administrativa, per un període de 10 anys, que és el termini màxim que permet la legislació actual. Aquesta pròrroga ens implica fer front a un seguit d’inversions que, atenent a que la infraestructura ja està consolidada, s’han enfocat fent un gir de l’antiga concepció de port amb equipaments, cap a un nou sistema, centrat en la prestació de serveis, possibilitant un efecte sinèrgic amb el territori que ens envolta. I tot això, seguint les tendències d’innovació globals en els àmbits de la gestió portuària, de la sostenibilitat ambiental i de l’enfocament de les instal·lacions portuàries cap a les persones. Aquestes tendències, les hem agrupat en tres tipologies d’actuacions: Social: centrades en la integració port-territori, Green: centrades en la millora de la qualitat i la reducció de l’impacte ambiental i Smart: centrades en la gestió intel·ligent de la instal·lació.

El Club ha revalidat la bandera blava on es premien tant els serveis com la política de sostenibilitat. En què es basen aquestes polítiques mediambientals? El Club manté el distintiu Bandera Blava que ens distingeix com a Port Blau d’Europa des de 2018 i ens acredita com a un port esportiu que assoleix els criteris d’excel·lència quant al compliment de la normativa ambiental, a la disposició d’una infraestructura adequada per garantir la salut i la seguretat dels nostres usuaris, a l’atenció a persones amb discapacitat i a l’oferta complementària i educativa, entre d’altres. A banda de la Bandera Blava, disposem de les certificacions ISO 9001, ISO 14001 i EMAS III, des del 2012. Formem part del programa d’acords voluntaris de reducció de CO2 des de 2015. El 2020 ens vàrem subscriure als compromisos de l’agenda 2030. El 2022 vàrem assolir el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental, corresponent a la categoria de centre d’activitats marítimes de la Generalitat de Catalunya. I en aquest moment estem tramitant l’acreditació de centre d’activitats adscrit a la Carta Europea de Turisme Sostenible, que preveiem assolir el 2024. Com veieu, som una entitat molt compromesa amb la qualitat, implicada sempre en la sostenibilitat i en la cura mediambiental.

Vista aèria del CN Port de la Selva
Vista aèria del CN Port de la Selva

ESP

Entrevista a Lluís Fraguell, presidente del Club Nàutic Port de la Selva

El Club Náutico Port de la Selva quiere convertirse en un modelo de innovación en todos los ámbitos de la gestión portuaria. La integración del territorio en el Puerto, la reducción del impacto ambiental y maximizar la gestión inteligente del Puerto. Con estas tres líneas trabaja el presidente del C.N. y toda la junta directiva del Puerto. Un puerto moderno, abierto a la sociedad, con todos los servicios que puede ofrecer un club náutico y con la mirada puesta en la sostenibilidad.

¿Cómo definiría el Club Náutico Port de la Selva? El Club Náutico Port de la Selva es una entidad deportiva, fundada en 1965, titular de una concesión administrativa otorgada por Ports de la Generalitat, que finaliza el mes de enero de 2024, en virtud de la cual gestionamos y explotamos la dársena deportiva del Puerto de la Selva. Desde entonces, hemos mantenido inalterable nuestro compromiso de garantizar no sólo unas instalaciones seguras y sostenibles, sino también ofrecer actividades deportivas, sociales y culturales, que sirvan de nexo integrador de Socios y Usuarios, impulsando siempre iniciativas de respeto hacia el entorno.

¿Qué servicios ofrece el Club? Somos un puerto deportivo moderno. Situado en un entorno privilegiado, en el que se puede disfrutar de actividades y servicios durante el tiempo de vacaciones y ocio. Como actividades deportivas y de ocio, ofrecemos cursos de vela y de natación, organizamos un centro deportivo durante los meses de verano, y tenemos una sección de submarinismo donde ofrecemos cursos, bautizos y salidas durante todo el año. Al mismo tiempo organizamos campeonatos, como la Travesía de Natación, regatas de Vela Ligera o el Open de Imatgesub, que se celebran año tras año. También llevamos a cabo actividades sociales y medioambientales diversas, como charlas de diferentes temáticas de interés general, salidas a andar por el entorno, jornadas de limpieza de playas y del fondo marino, o sesiones de vela con la escuela municipal. Todas las actividades no sólo van dirigidas a los Socios y usuarios del Club, sino que también están abiertas a todo el mundo que quiera participar.

¿Y que va a pasar a partir de 2024? En estos momentos estamos tramitando una prórroga de la actual concesión administrativa, por un período de 10 años, que es el plazo máximo que permite la legislación actual. Esta prórroga nos implica hacer frente a una serie de inversiones que, atendiendo a que la infraestructura ya está consolidada, se han enfocado dando un giro de la antigua concepción de puerto con equipamientos, hacia un nuevo sistema, centrado en la prestación servicios, posibilitando un efecto sinérgico con el territorio que nos rodea. Y todo esto, siguiendo las tendencias de innovación globales en los ámbitos de la gestión portuaria, de la sostenibilidad ambiental y del enfoque de las instalaciones portuarias hacia las personas. Estas tendencias las hemos agrupado en tres tipologías de actuaciones: Social: centradas en la integración puerto-territorio, Green: centradas en la mejora de la calidad y la reducción del impacto ambiental y Smart: centradas en la gestión inteligente de la instalación.

El Club ha revalidado la bandera azul en la que se premian tanto los servicios como la política de sostenibilidad. ¿En qué se basan estas políticas medioambientales? El Club mantiene el distintivo Bandera Azul que nos distingue como Puerto Azul de Europa desde 2018 y nos acredita como un puerto deportivo que alcanza los criterios de excelencia en cuanto al cumplimiento de la normativa ambiental, a disposición de una infraestructura adecuada para garantizar la salud y la seguridad de nuestros usuarios, la atención a personas con discapacidad y la oferta complementaria y educativa, entre otros. Aparte de la Bandera Azul, disponemos de las certificaciones ISO 9001, ISO 14001 y EMAS III, desde 2012. Formamos parte del programa de acuerdos voluntarios de reducción de CO2 desde 2015. En 2020 nos suscribimos a los compromisos del agenda 2030. En 2022 alcanzamos el Distintivo de Garantía de Calidad Ambiental, correspondiente a la categoría de centro de actividades marítimas de la Generalidad de Cataluña. Y en este momento estamos tramitando la acreditación de centro de actividades adscrito a la Carta Europea de Turismo Sostenible, que prevemos alcanzar en 2024. Como veis, somos una entidad muy comprometida con la calidad, implicada siempre en la sostenibilidad y en el cuidado medioambiental.

Vista aèria del CN Port de la Selva
Vista aèria del CN Port de la Selva

FR

Interview de Lluís Fraguell, président du Club Nàutic Port de la Selva

Le Club Nàutic Port de la Selva vise à devenir un modèle d'innovation dans tous les domaines de la gestion portuaire. L'intégration du territoire dans le port, la réduction de l'impact environnemental et la maximisation de la gestion intelligente du port. Le président du C.N. et l'ensemble du conseil d'administration du port travaillent selon ces trois axes. Un port moderne, ouvert à la société, avec tous les services qu'un club nautique peut offrir et avec un œil sur la durabilité.

Comment définiriez-vous le Club Nàutic Port de la Selva ? Le Club Nàutic Port de la Selva est une entité sportive, fondée en 1965, titulaire d'une concession administrative octroyée par Ports de la Generalitat, qui se termine en janvier 2024, en vertu de laquelle nous gérons et exploitons le bassin sportif du Port de la Selva. Depuis lors, nous avons maintenu inaltérable notre engagement à garantir non seulement des installations sûres et durables, mais aussi à offrir des activités sportives, sociales et culturelles, qui servent de lien d'intégration pour les membres et les utilisateurs, en promouvant toujours des initiatives respectueuses de l'environnement.

Quels sont les services offerts par le Club ? Nous sommes un port de plaisance moderne. Situé dans un environnement privilégié, où vous pouvez profiter d'activités et de services pendant vos vacances et vos loisirs. En ce qui concerne les activités sportives et de loisirs, nous proposons des cours de voile et de natation, nous organisons un centre sportif pendant les mois d'été, et nous disposons d'une section de plongée où nous proposons des cours, des baptêmes et des sorties tout au long de l'année. Parallèlement, nous organisons des championnats, tels que le Crossing de natation, les régates de dériveurs ou l'Open Imatgesub, qui se déroulent année après année. Nous réalisons également diverses activités sociales et environnementales, telles que des conférences sur différents sujets d'intérêt général, des promenades dans l'environnement, des journées de nettoyage des plages et des fonds marins, ou des séances de voile avec l'école municipale. Toutes ces activités ne s'adressent pas uniquement aux membres et aux utilisateurs du Club, mais sont également ouvertes à tous ceux qui souhaitent y participer.

Et que se passera-t-il après 2024 ? Nous sommes actuellement en train de traiter une extension de la concession administrative actuelle, pour une période de 10 ans, qui est la période maximale autorisée par la législation en vigueur. Cette prolongation signifie que nous devons faire face à une série d'investissements qui, compte tenu du fait que l'infrastructure est déjà consolidée, ont été axés sur la transformation de l'ancien concept d'un port avec des installations en un nouveau système, centré sur la fourniture de services, rendant possible un effet de synergie avec le territoire environnant. Tout cela en suivant les tendances globales de l'innovation dans les domaines de la gestion portuaire, de la durabilité environnementale et de l'orientation des installations portuaires vers les personnes. Nous avons regroupé ces tendances en trois types d'actions : Social : axé sur l'intégration port-territoire, Vert : axé sur l'amélioration de la qualité et la réduction de l'impact environnemental et Intelligent : axé sur la gestion intelligente de l'installation.

Le Club a revalidé le Pavillon bleu, qui récompense à la fois les services et la politique de durabilité. Sur quoi se fondent ces politiques environnementales ? Le Club maintient la distinction Pavillon Bleu qui nous distingue en tant que Port Bleu d'Europe depuis 2018 et nous accrédite en tant que port de plaisance qui répond aux critères d'excellence en termes de respect de la réglementation environnementale, de mise à disposition d'infrastructures adéquates pour garantir la santé et la sécurité de nos usagers, d'attention aux personnes handicapées et d'offre complémentaire et éducative, entre autres. Outre le Pavillon Bleu, nous sommes certifiés ISO 9001, ISO 14001 et EMAS III depuis 2012. Depuis 2015, nous participons au programme d'accords volontaires de réduction des émissions de CO2. En 2020, nous avons signé les engagements de l'Agenda 2030. En 2022, nous avons obtenu la distinction d'assurance de la qualité environnementale, correspondant à la catégorie de centre d'activités maritimes de la Generalitat de Catalunya. Et nous sommes actuellement en train d'obtenir l'accréditation en tant que centre d'activités dans le cadre de la Charte européenne du tourisme durable, que nous espérons obtenir en 2024. Comme vous pouvez le constater, nous sommes une entité très engagée dans la qualité, toujours impliquée dans la durabilité et la protection de l'environnement.

Lluís Fraguell president CN Port de la Selva
Lluís Fraguell president CN Port de la Selva

ENG

Interview with Lluís Fraguell, president of the Club Nàutic Port de la Selva

The Club Nàutic Port de la Selva aims to become a model of innovation in all areas of port management. The integration of the territory into the Port, the reduction of environmental impact and maximising the intelligent management of the Port. The president of the C.N. and the entire board of directors of the Port are working along these three lines. A modern port, open to society, with all the services that a yacht club can offer and with an eye on sustainability.

How would you define the Club Nàutic Port de la Selva? The Club Nàutic Port de la Selva is a sports entity, founded in 1965, holder of an administrative concession granted by Ports de la Generalitat, which ends in January 2024, by virtue of which we manage and exploit the sports dock of the Port de la Selva. Since then, we have maintained unalterable our commitment to guarantee not only safe and sustainable facilities, but also to offer sporting, social and cultural activities, which serve as an integrating link for Members and Users, always promoting initiatives that respect the environment.

What services does the Club offer? We are a modern marina. Located in a privileged environment, where you can enjoy activities and services during your holiday and leisure time. As sports and leisure activities, we offer sailing and swimming courses, we organise a sports centre during the summer months, and we have a diving section where we offer courses, baptisms and outings throughout the year. At the same time we organise championships, such as the Swimming Crossing, Dinghy Sailing regattas or the Imatgesub Open, which are held year after year. We also carry out various social and environmental activities, such as talks on different topics of general interest, walks around the environment, beach and seabed cleaning days, or sailing sessions with the municipal school. All the activities are not only aimed at Club members and users, but are also open to anyone who wants to participate.

And what will happen after 2024? We are currently processing an extension of the current administrative concession, for a period of 10 years, which is the maximum period allowed by current legislation. This extension means that we have to face a series of investments which, taking into account that the infrastructure is already consolidated, have been focused on turning the old concept of a port with facilities into a new system, centred on the provision of services, making possible a synergic effect with the surrounding territory. And all this, following the global innovation trends in the fields of port management, environmental sustainability and the focus of port facilities on people. We have grouped these trends into three types of actions: Social: focused on port-territory integration, Green: focused on improving quality and reducing environmental impact and Smart: focused on the intelligent management of the facility.

The Club has revalidated the Blue Flag, which rewards both the services and the sustainability policy. What are these environmental policies based on? The Club maintains the Blue Flag distinction that distinguishes us as a Blue Port of Europe since 2018 and accredits us as a marina that meets the criteria of excellence in terms of compliance with environmental regulations, provision of adequate infrastructure to ensure the health and safety of our users, attention to people with disabilities and the complementary and educational offer, among others. Apart from the Blue Flag, we have been ISO 9001, ISO 14001 and EMAS III certified since 2012. We have been part of the voluntary CO2 reduction agreements programme since 2015. In 2020 we signed up to the Agenda 2030 commitments. In 2022 we achieved the Environmental Quality Assurance Distinction, corresponding to the category of maritime activities centre of the Generalitat de Catalunya. And we are currently in the process of obtaining accreditation as a centre for activities under the European Charter for Sustainable Tourism, which we expect to achieve in 2024. As you can see, we are an entity that is very committed to quality, always involved in sustainability and environmental care.

 

Instagram