Subscriu-te al Top Magazine

000 portada 85 140x20 Subscriu-te
El més llegit
LEOPOLD PETITA
LEOPOLD PETITA

Leopold Bautista, CEO bulthaup Girona

Per
Redacció
|
08 de Gener de 2024

Des de la nostra obertura de la mà de bulthaup fa 27 anys, hem assolit fites notables com la d’estar al top 10 mundial en volum de negoci

CAT

Les fites no s’aconsegueixen soles. L’assoliment d’objectius sempre ha estat un esforç col·lectiu, i el meu equip ha estat una peça clau en aquest camí. Vull expressar el meu profund agraïment a la marca, especialment al Sr. Marc O. Eckert, CEO i net del fundador, per la confiança depositada en nosaltres. Bulthaup, amb 240 partners a tot el món, ha triat Girona, de la mà de Leopold Bautista SL per obrir el primer espai bulthaup del món amb el nou concepte de marca. Es tracta d’un espai de 500 metres quadrats dividit en dues plantes al centre de la ciutat.

Amb una trajectòria professional de 40 anys dins del sector, és rellevant subratllar que des de la nostra obertura de la mà de bulthaup fa 27 anys, hem assolit fites notables. Hem estat líders a Iberia (Espanya, Portugal i Andorra) en volum de negoci durant tres anys, i el 2013 vam assolir la quarta posició a Europa, ingressant al top 10 mundial i situant-nos a la vuitena posició. A Girona, una ciutat petita amb uns 100,000 habitants, la nostra excel·lència potser ens converteix en líders per càpita. Amb 75 anys d’història, bulthaup està ara sota la direcció de la tercera generació, el net del fundador. Tot i així, la segona generació, Gerd bulthaup (1944-2019), va deixar un llegat notable, posicionant la marca al més alt nivell i creant un ite mundial en el sector.

A través dels anys, distingits personatges com OTL Aicher i el Sr. Herbert H. Schultes han marcat la trajectòria de bulthaup. La seva contribució va ser fonamental, com es va veure en la creació de l’escola de disseny de Ulm al 1946, que es va convertir en un centre educatiu líder en disseny a Alemanya entre els anys 53-68. L’escola Bauhaus, amb els seus principis filosòfics de minimalisme, racionalitat, qualitat i austeritat, ha influït profundament en bulthaup. La marca s’allunya de totes les corrents i modes passatgeres per abraçar la seva pròpia identitat cultural, un sistema atemporal que és fonamental pel seu èxit. Amb el sistema b3, evolucionem constantment dins del nostre propi marc, apropant-nos cada vegada més a la perfecció. Representar bulthaup a Girona, una ciutat rica en cultura, és un autèntic orgull. La connexió amb aquesta ciutat i el seu territori s’ajusta perfectament als nostres principis.

Hem aconseguit traslladar aquests valors a través de les cinc estacions de bulthaup Girona: b gallery, system wall, functional stage, technical superiority i my place. A través d’aquest recorregut apassionant, volem destacar que, més enllà de la cuina, arribem també a altres racons del espai vital. Dins de bulthaup Girona, cada estació és un testimoniatge visual de la nostra filosofia i essència. El system wall, per exemple, és un espai dedicat a esdeveniments culturals, presentacions i conferències de diverses disciplines, amb la finalitat de contribuir a la creació d’una ciutat i territori enriquits per la nostra presència.

En aquest punt, vull expressar el meu agraïment a totes les persones que han dipositat la seva confiança en bulthaup Girona: famílies, arquitectes, interioristes, promotors, constructors, i molts altres.

ESP

Las metas no se consiguen solas. La consecución de objetivos siempre ha sido un esfuerzo colectivo, y mi equipo ha sido una pieza clave en este camino. Quiero expresar mi profundo agradecimiento a la marca, especialmente al sr. Marc O. Eckert, CEO y neto del fundador, por la confianza depositada en nosotros. Bulthaup, con 240 partners en todo el mundo, ha elegido a Girona, de la mano de Leopold Bautista SL para abrir el primer espacio bulthaup del mundo con el nuevo concepto de marca. Se trata de un espacio de 500 metros cuadrados dividido en dos plantas en el centro de la ciudad.

Con una trayectoria profesional de 40 años dentro del sector, es relevante subrayar que desde nuestra apertura de la mano de bulthaup hace 27 años, hemos alcanzado notables hitos. Hemos sido líderes en Iberia (España, Portugal y Andorra) en volumen de negocio durante tres años, y en 2013 alcanzamos la cuarta posición en Europa, ingresando en el top 10 mundial y situándonos en la octava posición. En Girona, una ciudad pequeña con unos 100,000 habitantes, nuestra excelencia puede que nos convierta en líderes per cápita. Con 75 años de historia, bulthaup está ahora bajo la dirección de la tercera generación, el nieto del fundador. Sin embargo, la segunda generación, Gerd bulthaup (1944-2019), dejó un legado notable, posicionando la marca al más alto nivel y creando un ite mundial en el sector.

A través de los años, distinguidos personajes como OTL Aicher y SR. Herbert H. Schultes han marcado la trayectoria de bulthaup. Su contribución fue fundamental, como se vio en la creación de la escuela de diseño de Ulm en 1946, que se convirtió en un centro educativo líder en diseño en Alemania entre los años 53-68. La escuela Bauhaus, con sus principios filosóficos de minimalismo, racionalidad, calidad y austeridad, ha influido profundamente en bulthaup. La marca se aleja de todas las corrientes y modas pasajeras para abrazar su propia identidad cultural, un sistema atemporal fundamental para su éxito. Con el sistema b3, evolucionamos constantemente dentro de nuestro propio marco, acercándonos cada vez más a la perfección. Representar a bulthaup en Girona, una ciudad rica en cultura, es un auténtico orgullo. La conexión con esa ciudad y su territorio se ajusta perfectamente a nuestros principios.

Hemos logrado trasladar estos valores a través de las cinco estaciones de bulthaup Girona: b gallery, system wall, functional stage, technical superiority y my place. A través de este apasionante recorrido, queremos destacar que, más allá de la cocina, llegamos también a otros rincones del espacio vital. Dentro de bulthaup Girona, cada estación es un testimonio visual de nuestra filosofía y esencia. El system wall, por ejemplo, es un espacio dedicado a eventos culturales, presentaciones y conferencias de diversas disciplinas, con el fin de contribuir a la creación de una ciudad y territorio enriquecidos por nuestra presencia.

En este punto, quiero expresar mi agradecimiento a todas las personas que han depositado su confianza en bulthaup Girona: familias, arquitectos, interioristas, promotores, constructores y muchos otros.

 FR

Les objectifs ne sont pas atteints seuls. La réalisation des objectifs a toujours été un effort collectif, et mon équipe a joué un rôle clé dans cette aventure. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à la marque, en particulier à M. Marc O. Eckert, PDG et fondateur du réseau, pour la confiance qu'il nous a accordée. Bulthaup, avec 240 partenaires dans le monde, a choisi Gérone, main dans la main avec Leopold Bautista SL, pour ouvrir le premier espace bulthaup au monde avec le nouveau concept de la marque. Il s'agit d'un espace de 500 mètres carrés répartis sur deux étages dans le centre-ville.

Avec 40 ans d'expérience professionnelle dans le secteur, il est important de souligner que depuis que nous avons ouvert un espace bulthaup il y a 27 ans, nous avons franchi des étapes importantes. Nous sommes leaders en Ibérie (Espagne, Portugal et Andorre) en termes de chiffre d'affaires depuis trois ans et, en 2013, nous avons atteint la quatrième place en Europe, entrant dans le top 10 mondial et nous classant au huitième rang. À Gérone, une petite ville d'environ 100 000 habitants, notre excellence pourrait faire de nous le leader par habitant. Forte de ses 75 ans d'histoire, bulthaup est aujourd'hui dirigée par la troisième génération, le petit-fils du fondateur. Cependant, la deuxième génération, Gerd bulthaup (1944-2019), a laissé un héritage remarquable, positionnant la marque au plus haut niveau et créant une référence mondiale dans l'industrie.

Au fil des ans, d'éminentes personnalités telles que OTL Aicher et Herbert H. Schultes ont marqué l'histoire de bulthaup. Leur contribution a été fondamentale, comme en témoigne la création de l'école de design d'Ulm en 1946, qui est devenue un centre de formation au design de premier plan en Allemagne dans les années 53 à 68. L'école du Bauhaus, avec ses principes philosophiques de minimalisme, de rationalité, de qualité et d'austérité, a profondément influencé bulthaup. La marque s'est éloignée de toutes les tendances et de toutes les modes pour adopter sa propre identité culturelle, un système intemporel qui est à la base de son succès. Avec le système b3, nous évoluons constamment dans notre propre cadre, nous rapprochant toujours plus de la perfection. Représenter bulthaup à Gérone, une ville riche en culture, est une véritable fierté. Le lien avec la ville et son territoire est en parfaite adéquation avec nos principes.

Nous avons réussi à transmettre ces valeurs à travers les cinq stations bulthaup de Gérone : b gallery, system wall, functional stage, technical superiority et my place. Tout au long de ce voyage passionnant, nous tenons à souligner qu'au-delà de la cuisine, nous atteignons également d'autres coins de l'espace de vie. Au sein de bulthaup Girona, chaque poste est un témoignage visuel de notre philosophie et de notre essence. Le mur système, par exemple, est un espace dédié aux événements culturels, aux présentations et aux conférences de différentes disciplines, dans le but de contribuer à la création d'une ville et d'un territoire enrichis par notre présence.

Je tiens ici à remercier tous ceux qui ont fait confiance à bulthaup Girona : familles, architectes, architectes d'intérieur, promoteurs, constructeurs et bien d'autres encore.

ENG

Goals are not achieved on their own. Achieving goals has always been a collective effort, and my team has been a key part of this journey. I would like to express my deep gratitude to the brand, especially to Mr. Marc O. Eckert, CEO and net founder, for the trust he has placed in us. Bulthaup, with 240 partners around the world, has chosen Girona, hand in hand with Leopold Bautista SL to open the first bulthaup space in the world with the new brand concept. It is a 500 square metre space divided into two floors in the city centre.

With 40 years of professional experience in the sector, it is important to emphasise that since we opened with bulthaup 27 years ago, we have achieved significant milestones. We have been leaders in Iberia (Spain, Portugal and Andorra) in terms of turnover for three years, and in 2013 we reached fourth position in Europe, entering the top 10 worldwide and ranking eighth. In Girona, a small city with around 100,000 inhabitants, our excellence may make us the per capita leader. With 75 years of history, bulthaup is now run by the third generation, the founder's grandson. However, the second generation, Gerd bulthaup (1944-2019), left behind a remarkable legacy, positioning the brand at the highest level and creating a worldwide industry benchmark.

Over the years, distinguished figures such as OTL Aicher and Herbert H. Schultes have left their mark on bulthaup's history. Their contribution was fundamental, as seen in the founding of the Ulm School of Design in 1946, which became a leading design education centre in Germany in the years 53-68. The Bauhaus school, with its philosophical principles of minimalism, rationality, quality and austerity, has had a profound influence on bulthaup. The brand has moved away from all trends and fads to embrace its own cultural identity, a timeless system that is fundamental to its success. With the b3 system, we are constantly evolving within our own framework, moving ever closer to perfection. Representing bulthaup in Girona, a city rich in culture, is a source of real pride. The connection to the city and its territory is perfectly in line with our principles.

We have succeeded in conveying these values through the five bulthaup Girona stations: b gallery, system wall, functional stage, technical superiority and my place. Through this exciting journey, we would like to emphasize that, beyond the kitchen, we also reach other corners of the living space. Within bulthaup Girona, each station is a visual testimony to our philosophy and essence. The system wall, for example, is a space dedicated to cultural events, presentations and conferences of various disciplines, with the aim of contributing to the creation of a city and territory enriched by our presence.

At this point, I would like to express my thanks to all those who have placed their trust in bulthaup Girona: families, architects, interior designers, developers, builders and many others.

Instagram