Subscriu-te al Top Magazine

000 portada 85 140x20 Subscriu-te
El més llegit
JOSEP LAGARES2
JOSEP LAGARES2

Entrevista Josep Lagares, president de Metalquimia

Per |
03 de Juliol de 2023

"Estem als 5 continents i els grans processadors de carn del món són clients nostres”

(Disponible en català, castellà, francès i anglès / Disponible en catalán, castellano, francés e inglés / Disponible en catalan, espagnol, français et anglais / Available in Catalan, Spanish, French and English.)

CAT

"El repte és com alimentar amb recursos escassos i per això estem desenvolupant tecnologies per superar aquest repte."

Fundada el 1971 a Girona, Metalquimia és una empresa familiar, líder en desenvolupament de tecnologia i fabricació de línies completes claus-en-mà i equips industrials per a elaboració de productes carnis cuits, marinats, curats i snacks. Aquest any fa 52 anys que el pare de Josep Lagares, actual president executiu, va fundar l’empresa.

En plena pandèmia Metalquimia va complir els seus 50 anys i ho va fer amb l’eslògan “Des de la tradició a la disrupció”  Aquesta és la trajectòria que hem seguit des dels inicis. El meu pare als anys 70 va crear l’empresa per donar solució als reptes que tenia la indústria càrnia catalana. Una indústria molt tradicional, molt artesanal i per això  va crear màquines per mecanitzar el procés i que va revolucionar, per exemple, la fabricació del pernil dolç a nivell mundial. I no hem parat d’innovar. Al final transformem la forma com el món processa la carn per contribuir a la seva seguretat i sostenibilitat. I en aquests moments  aquesta finalitat agafa encara més sentit. Estem desenvolupant tecnologies per produir proteïnes alternatives a la carn per alimentar a un planeta de més de 10.000 milions de persones, un dels grans reptes de la indústria alimentària. Per això diem que hem passat de la tradició a la disrupció, el nostre “leitmotiv”.

Fabriqueu maquinària amb un valor afegit...   Fem maquinària i proporcionem tecnologia però també posem a disposició de clients de tot el món plantes completes, claus en mà,  pel procés de la carn i de la proteïna amb garantia de producte acabat. Donem al client tota la tecnologia perquè el seu producte tingui èxit al mercat.

Més de 90 països a tot el món tenen plantes i tecnologia gironina gràcies a Metalquimia? Així és i als 5 continents. De fet els més grans processadors carnis mundials són clients nostres i això ho dic amb orgull i satisfacció. El 90% de la nostra facturació prové del mercat exterior.

Quins són els reptes del sector carni en un futur proper? Ens pocs anys la població mundial estarà per sobre dels 10.000 milions de persones en un entorn de canvi climàtic i escassetat de recursos. El canvi climàtic ens farà reduir moltes collites com és el cas de l’arròs. I si això desapareix tenim  una crisi alimentària servida i a més no hi haurà prou carn per alimentar al planeta. El repte és com alimentar amb recursos escassos i per això estem desenvolupant tecnologies. El problema de molts problemes és que la gent no sap que són un problema  fins que algú ho resol. Tenim un repte greu d’aquí a pocs anys.

Fa 15 anys vàreu inventar un neologisme, “creativació” Ajuntant les paraules creativitat, com a eina generadora d’idees, i innovació, que agafa les millors idees generades en el procés creatiu per convertir-les en resultats. És un  mot que reflecteix el que és i representa Metalquimia. I des de fa 10 anys conjuntament amb d’altres empresaris expliquem la creativació als joves i universitaris mitjançant la Fundació per a la Creativació. En un món de recursos finits el gran recurs de la humanitat és la generació d’idees. O som capaços que els més joves tinguin al seu abast aquestes metodologies per resoldre els reptes o ens extingirem. Copèrnic ja deia que els regnes cauen quan es donen 4 desgràcies: la guerra, la gana, les plagues i la inflació. I ens trobem en aquest escenari. Al meu pregó de Fires de Girona vaig afirmar que ara no cal ser optimistes o pessimistes. Hem de ser activistes. Fer que les coses passin en lloc d’esperar que passin.

La Fundació Metalquimia és un altre punt important de l’empresa. El propòsit de la fundació és cultura, educació i creativació per a un món millor. Estem convençuts que incrementant el nivell educactiu, cultural i creativador dels nostres joves, podrem fer un món on tothom sigui més feliç. I la Simfònica de Cobla i Corda és un exemple d’orquestra única al món. I n’estem orgullosos.

 

ESP

"El reto es cómo alimentar con recursos escasos y por eso estamos desarrollando tecnologías para superar este reto."

Fundada en 1971 en Girona, Metalquimia es una empresa familiar, líder en desarrollo de tecnología y fabricación de líneas completas llaves-en-mano y equipos industriales para elaboración de productos cárnicos cocidos, marinados, curados y snacks. Este año hace 52 años que el padre de Josep Lagares, actual presidente ejecutivo, fundó la empresa.

En plena pandemia Metalquimia cumplió sus 50 años y lo hizo con el eslogan “Desde la tradición a la disrupción” Esta es la trayectoria que hemos seguido desde los inicios. Mi padre en los 70 creó la empresa para dar solución a los retos que tenía la industria cárnica catalana. Una industria muy tradicional, muy artesanal y por eso creó máquinas para mecanizar el proceso y que revolucionó, por ejemplo, la fabricación del jamón dulce a nivel mundial. Y no hemos parado de innovar. Al final transformamos la forma en que el mundo procesa la carne para contribuir a su seguridad y sostenibilidad. Y en estos momentos  esta finalidad cobra aún más sentido. Estamos desarrollando tecnologías para producir proteínas alternativas a la carne para alimentar a un planeta de más de 10.000 millones de personas, uno de los grandes retos de la industria alimenticia. Por eso decimos que hemos pasado de la tradición a la disrupción, nuestro leitmotiv.

Fabrica maquinaria con un valor añadido...   Hacemos maquinaria y proporcionamos tecnología pero también ponemos a disposición de clientes de todo el mundo plantas completas, llaves en mano,  por el proceso de la carne y de la proteína con garantía de producto acabado. Damos al cliente toda la tecnología para que su producto tenga éxito en el mercado.

¿Más de 90 países en todo el mundo tienen plantas y tecnología gerundense gracias a Metalquimia? Así es y en los 5 continentes. De hecho, los más grandes procesadores cárnicos mundiales son clientes nuestros y eso lo digo con orgullo y satisfacción. El 90% de nuestra facturación procede del mercado exterior.

¿Cuáles son los retos del sector cárnico en un futuro cercano? En pocos años la población mundial estará por encima de los 10.000 millones de personas en un entorno de cambio climático y escasez de recursos. El cambio climático nos hará reducir muchas cosechas como el arroz. Y si esto desaparece tenemos una crisis alimentaria servida y además no habrá carne suficiente para alimentar al planeta. El reto es cómo alimentar con recursos escasos y por eso estamos desarrollando tecnologías. El problema de muchos problemas es que la gente no sabe que son un problema hasta que alguien lo resuelve. Tenemos un reto grave en pocos años.

Hace 15 años inventó un neologismo, “creativación” Juntando las palabras creatividad, como herramienta generadora de ideas, e innovación, que toma las mejores ideas generadas en el proceso creativo para convertirlas en resultados. Es una palabra que refleja lo que es y representa Metalquimia. Y desde hace 10 años conjuntamente con otros empresarios explicamos la creativación a jóvenes y universitarios mediante la Fundación para la Creativación. En un mundo de recursos finitos, el gran recurso de la humanidad es la generación de ideas. O somos capaces de que los más jóvenes tengan a su alcance estas metodologías para resolver los retos o nos extinguiremos. Copérnico ya decía que los reinos caen cuando se dan 4 desgracias: la guerra, el hambre, las plagas y la inflación. Y nos encontramos en ese escenario. En mi pregón de Ferias de Girona afirmé que ahora no es necesario ser optimistas o pesimistas. Debemos ser activistas. Hacer que las cosas ocurran en lugar de esperar a que ocurran.

La Fundació Metalquimia es otro punto importante de la empresa. El propósito de la fundación es cultura, educación y creativa para un mundo mejor. Estamos convencidos de que incrementando el nivel educativo, cultural y creativador de nuestros jóvenes, podremos hacer un mundo donde todo el mundo sea más feliz. Y la Sinfónica de Cobla y Corda es un ejemplo de orquesta única en el mundo. Y estamos orgullosos.

 

FR

"Le défi est de savoir comment se nourrir avec des ressources limitées et c'est pourquoi nous développons des technologies pour relever ce défi".

Fondée en 1971 à Gérone, Metalquimia est une entreprise familiale, leader dans le développement de technologies et la fabrication de lignes complètes clés en main et d'équipements industriels pour la production de produits de viande cuits, marinés, salés et de snacks. Il y a 52 ans cette année, le père de Josep Lagares, l'actuel président exécutif, a fondé l'entreprise.

En pleine pandémie, Metalquimia a célébré son 50e anniversaire avec le slogan "De la tradition à la rupture". Mon père a créé l'entreprise dans les années 1970 pour apporter une solution aux défis auxquels était confrontée l'industrie catalane de la viande. C'était une industrie très traditionnelle, très artisanale, et c'est pourquoi il a créé des machines pour mécaniser le processus, ce qui a révolutionné, par exemple, la production de jambon doux dans le monde entier. Et nous n'avons pas cessé d'innover. En fin de compte, nous transformons la façon dont le monde traite la viande pour contribuer à sa sécurité et à sa durabilité. Et aujourd'hui, cela prend encore plus de sens. Nous développons des technologies pour produire des protéines alternatives à la viande afin de nourrir une planète de plus de 10 milliards d'habitants, l'un des grands défis de l'industrie alimentaire. C'est pourquoi nous disons que nous sommes passés de la tradition à la rupture, notre leitmotiv.

Vous fabriquez des machines à valeur ajoutée...   Nous fabriquons des machines et fournissons des technologies, mais nous fournissons également à nos clients du monde entier des installations complètes clés en main pour le traitement de la viande et des protéines, avec une garantie de produit fini. Nous fournissons au client toute la technologie nécessaire à la réussite de son produit sur le marché.

Plus de 90 pays dans le monde possèdent des usines et des technologies de Gérone grâce à Metalquimia ? C'est exact, et sur les cinq continents. En fait, les plus grands transformateurs de viande du monde sont nos clients et je le dis avec fierté et satisfaction. 90 % de notre chiffre d'affaires provient du marché extérieur.

Quels sont les défis auxquels le secteur de la viande devra faire face dans un avenir proche ? Dans quelques années, la population mondiale dépassera les 10 milliards d'habitants dans un contexte de changement climatique et de raréfaction des ressources. Le changement climatique nous amènera à réduire de nombreuses cultures telles que le riz. Si ce dernier disparaît, nous connaîtrons une crise alimentaire et il n'y aura pas assez de viande pour nourrir la planète. Le défi est de savoir comment se nourrir avec des ressources limitées et c'est pourquoi nous développons des technologies. Le problème avec de nombreux problèmes est que les gens ne savent pas qu'ils sont un problème jusqu'à ce que quelqu'un le résolve. Nous aurons un défi important à relever dans quelques années.

 Il y a 15 ans, vous avez inventé un néologisme, la "créativation" ? Il réunit les mots "créativité", en tant qu'outil de génération d'idées, et "innovation", qui prend les meilleures idées générées par le processus créatif et les transforme en résultats. C'est un mot qui reflète ce que Metalquimia est et représente. Depuis 10 ans, avec d'autres entrepreneurs, nous expliquons la créativité aux jeunes et aux étudiants universitaires par l'intermédiaire de la Fondation pour la créativité. Dans un monde où les ressources sont limitées, la plus grande ressource de l'humanité est la génération d'idées. Soit nous sommes capables de fournir aux jeunes ces méthodologies pour résoudre les défis, soit nous disparaîtrons. Copernic disait déjà que les royaumes tombent lorsque quatre malheurs surviennent : la guerre, la famine, la peste et l'inflation. Et c'est le scénario dans lequel nous nous trouvons. Dans mon discours aux foires de Gérone, j'ai dit qu'il n'était plus nécessaire d'être optimiste ou pessimiste. Nous devons être des activistes. Faire bouger les choses au lieu d'attendre qu'elles se produisent.

La Fundació Metalquimia est un autre point important de l'entreprise. L'objectif de la fondation est la culture, l'éducation et la créativité pour un monde meilleur. Nous sommes convaincus qu'en augmentant le niveau éducatif, culturel et créatif de nos jeunes, nous pouvons créer un monde où tout le monde est plus heureux. L'orchestre symphonique Cobla y Corda est un exemple d'orchestre unique au monde. Et nous en sommes fiers.

 

ENG

"The challenge is how to feed with scarce resources and we are developing technologies to overcome this challenge.

Founded in 1971 in Girona, Metalquimia is a family company, leader in the development of technology and manufacture of complete turnkey lines and industrial equipment for the production of cooked, marinated, cured and snack meat products. It was 52 years ago this year that the father of Josep Lagares, the current executive president, founded the company.

In the midst of the pandemic, Metalquimia celebrated its 50th anniversary with the slogan "From tradition to disruption" This is the path we have followed from the beginning. My father created the company in the 1970s to provide a solution to the challenges facing the Catalan meat industry. It was a very traditional, very artisanal industry, which is why he created machines to mechanise the process and which revolutionised, for example, the production of sweet ham worldwide. And we have not stopped innovating. In the end we transform the way the world processes meat to contribute to its safety and sustainability. And right now this makes even more sense. We are developing technologies to produce alternative proteins to meat to feed a planet of more than 10 billion people, one of the great challenges facing the food industry. That is why we say we have moved from tradition to disruption, our leitmotiv.

You manufacture machinery with added value...   We make machinery and provide technology, but we also provide customers all over the world with complete turnkey plants for the processing of meat and protein with a finished product guarantee. We give the customer all the technology to make his product successful in the market.

More than 90 countries around the world have plants and technology from Girona thanks to Metalquimia? That's right, and on all 5 continents. In fact, the world's largest meat processors are our customers and I say this with pride and satisfaction. 90% of our turnover comes from the foreign market.

What are the challenges facing the meat sector in the near future? In a few years the world's population will be over 10 billion people in an environment of climate change and resource scarcity. Climate change will cause us to reduce many crops such as rice. If this disappears, we will have a food crisis and there will not be enough meat to feed the planet. The challenge is how to feed with scarce resources and that is why we are developing technologies. The problem with many problems is that people don't know they are a problem until someone solves it. We have a serious challenge in a few years.

Fifteen years ago he invented a neologism, "creativation". It brings together the words creativity, as an idea-generating tool, and innovation, which takes the best ideas generated in the creative process and turns them into results. It is a word that reflects what Metalquimia is and represents. And for the last 10 years, together with other entrepreneurs, we have been explaining creativation to young people and university students through the Foundation for Creativation. In a world of finite resources, humanity's greatest resource is the generation of ideas. Either we are able to provide young people with these methodologies to solve challenges, or we will become extinct. Copernicus already said that kingdoms fall when four misfortunes occur: war, famine, plagues and inflation. And this is the scenario we find ourselves in. In my speech at the Girona Fairs, I said that now it is not necessary to be optimistic or pessimistic. We must be activists. Make things happen instead of waiting for them to happen.

The Fundació Metalquimia is another important point of the company. The purpose of the foundation is culture, education and creativity for a better world. We are convinced that by increasing the educational, cultural and creative level of our young people, we can make a world where everyone is happier. And the Cobla y Corda Symphony Orchestra is an example of a unique orchestra in the world. And we are proud of it.

 

Instagram