Subscriu-te al Top Magazine

000 portada 85 140x20 Subscriu-te
El més llegit
Salvador Sunyer
Salvador Sunyer

Entrevista a Salvador Sunyer, director de Temporada Alta

Per |
16 d'Octubre de 2023

Hem creat un dels grans festivals d’Europa i d’això estic especialment molt orgullós

CAT

Salvador Sunyer (Salt, 1957) és un gestor i productor teatral que va fundar fa 31 anys Bitó Produccions, l’empresa que va gestiona Temporada Alta, amb dos socis més, Josep Domènech i Joaquim Masó. Han passat molts anys i allò que al 1992 semblava un divertimento s’ha convertit en un dels festivals més importants d’Europa.

Li interessa la llarga llista de premis i reconeixements que ha tingut al llarg de la seva vida professional? No és que m’interessin més o menys els premis que m’han donat sinó que de fet jo, com a director del Temporada Alta, en soc el cap i malgrat que els guardons te’ls donen a tu, el premi és per a tot l’equip que està treballant amb tu. Jo, francament, els guardons mai me’ls he sentit meus. I m’agraden perquè donen visibilitat i també perquè al final es premia a un equip que són els que fem Temporada Alta.

Que l’empresa es fundés i continuï ubicada a Salt és per si sol un una declaració d’intencions? En Modest Prats, una de les persones més sàvies que mai he conegut, sempre deia que passava una cosa molt curiosa: que moltes de les coses culturals de Girona havien sortit de Salt. I posava molts exemples. Sigui com sigui sí que és cert que l’extraradi sempre és més actiu i més potent que no pas el centre de les poblacions.

Té cert vertigen quan mira la perspectiva d’aquests 31 anys de Temporada Alta? Com va començar i en què s’ha convertit?  No, gens. Pensa que el Temporada Alta va començar com una cosa molt petita. El primer any teníem 6.000€ de pressupost amb quatre espectacles. I tot va començar perquè dèiem que a la tardor no hi havia teatre a Girona.  I com que ha anat creixent molt a poc a poc, de manera continuada però molt lentament, és impossible sentir vertigen. Els escaladors, jo en feia fa molts anys,  mai senten vertigen perquè comencen des de la base. Doncs aquí és el mateix. Ara sí que Temporada és molt gros, amb un pressupost de més 3M d’euros,  un dels grans festivals europeus i que hi compten les grans companyies europees. Però  com que està molt arrelat a una zona, al nostre territori i molta gent i moltes empreses  d’aquí estan implicades, és una cosa que es veu normal i quotidiana.

Es posa les mans al cap quan l’extrema dreta denuncia que hi ha massa cultura subvencionada? No és una característica únicament de l’extrema dreta o dels sectors més conservadors de la societat. A molts de nosaltres se’ns passa alguna vegada pel cap aquesta frase que la cultura està subvencionada. Sí, la cultura està subvencionada, molt menys que a la resta d’Europa, cal dir-ho, però què és el que no està subvencionat? L’agricultura està subvencionada (només faltaria que no ho estigués!),  la fabricació de cotxes està subvencionat, el transport està subvencionat, els mitjans de comunicació estan subvencionats... I per què? Perquè estem en un lloc que se’n diu Europa on la gent paga uns impostos i aquests impostos serveixen per  fer coses que intentin equilibrar la societat. El que és important és que qui dona les subvencions controli bé perquè serveixen els diners. I no parlo tant econòmicament sinó com la utilitat social que tenen.

Apropar les arts escèniques a joves amb risc d’exclusió social és una de les finalitats de la Fundació Ciutat Invisible que vàreu crear. L’art ens fa ser més bones persones? Categòricament, no! L’art no ens fa ser més bones persones. I l’exemple més clar el tenim amb els alts comandaments nazis que eren unes persones que sabien molt d’art i especialment de música.  És important fer arribar l’art a tothom perquè la diferència entre un ciutadà del centre d’una població a una altra de l’extraradi, a part d’una diferència econòmica i social, per descomptat, sobretot hi ha una diferència cultural. Si la cultura en el sentit més ampli es pot fer arribar a tots els nens,  tots tindran aquest mateix embolcall cultural. Al final és anar creant un imaginari col·lectiu i que tothom se senti que forma part de mateixa societat. I aquest és el tema important.    

Digui’m l’obra que Salvador Sunyer no es perdria mai de Temporada Alta 2023 si no en fos el director? No tinc cap mena de problema en dir-te que l’obra que em fa més il·lusió que estigui al Temporada i que jo personalment no me la perdria, és ‘Drive your plow over the bones of the dead’, de Simon McBurney amb el Théâtre de Complicité, basat en la novel·la de la premi Nobel Olga Tokarczuc. I aquest és un gran, gran, gran espectacle, en exclusiva a tot l’estat espanyol.

ESP

Salvador Sunyer (Salt, 1957) es un gestor y productor teatral que fundó hace 31 años Bitó Produccions, la empresa que gestiona Temporada Alta, junto a otros dos socios, Josep Domènech y Joaquim Masó. Han pasado muchos años y lo que en 1992 parecía un divertimento se ha convertido en uno de los festivales más importantes de Europa.

¿Le interesa la larga lista de premios y reconocimientos que ha tenido a lo largo de su vida profesional? No es que me interesen más o menos los premios que me han dado sino que yo, como director del Temporada Alta, soy la cabeza y aunque los galardones te los dan a ti, el premio es para todo el equipo que está trabajando contigo. Yo, francamente, los galardones nunca me los he oído míos. Y me gustan porque dan visibilidad y también porque al final se premia a un equipo que son los que hacemos Temporada Alta.

¿Que la empresa se fundara y continúe ubicada en Salt es por sí solo una declaración de intenciones? Modest Prats, una de las personas más sabias que nunca he conocido, siempre decía que pasaba algo muy curioso: que muchas de las cosas culturales de Girona habían salido de Salt. Y ponía muchos ejemplos. Sea como fuere sí que es cierto que el extrarradio siempre es más activo y más potente que el centro de las poblaciones.

¿Tiene cierto vértigo cuando mira la perspectiva de estos 31 años de Temporada Alta? ¿Cómo empezó y en qué se ha convertido? No, nada. Piensa que el Temporada Alta empezó como algo muy pequeño. En el primer año teníamos 6.000€ de presupuesto con cuatro espectáculos. Y todo empezó porque decíamos que en otoño no había teatro en Girona. Y como ha ido creciendo muy despacio, de forma continuada pero muy lentamente, es imposible sentir vértigo. Los escaladores, yo los hacía hace muchos años, nunca sienten vértigo porque empiezan desde la base. Pues ahí es lo mismo. Ahora sí que Temporada es muy grande, con un presupuesto de más 3M de euros, uno de los grandes festivales europeos y que cuentan las grandes compañías europeas. Pero como está muy arraigado en una zona, en nuestro territorio y mucha gente y muchas empresas de aquí están implicadas, es algo que se ve normal y cotidiano.

¿Se pone las manos en la cabeza cuando la extrema derecha denuncia que hay demasiada cultura subvencionada? No es una característica únicamente de la extrema derecha o de los sectores más conservadores de la sociedad. A muchos de nosotros se nos ocurre alguna vez por la cabeza esa frase de que la cultura está subvencionada. Sí, la cultura está subvencionada, mucho menos que en el resto de Europa, es necesario decirlo, pero ¿qué es lo que no está subvencionado? La agricultura está subvencionada (¡sólo faltaría que no lo estuviera!), la fabricación de coches está subvencionado, el transporte está subvencionado, los medios de comunicación están subvencionados... ¿Y por qué? Porque estamos en un lugar llamado Europa donde la gente paga unos impuestos y estos impuestos sirven para hacer cosas que intenten equilibrar la sociedad. Lo importante es que quien da las subvenciones controle bien para que sirve el dinero. Y no hablo tanto económicamente sino como su utilidad social.

Acercar las artes escénicas a jóvenes con riesgo de exclusión social es una de las finalidades de la Fundación Ciudad Invisible que creó. ¿El arte nos hace ser mejores personas? Categóricamente, ¡no! El arte no nos hace ser mejores personas. Y el ejemplo más claro lo tenemos con los altos mandos nazis que eran personas que sabían mucho de arte y especialmente de música. Es importante hacer llegar el arte a todo el mundo porque la diferencia entre un ciudadano del centro de una población a otra del extrarradio, aparte de una diferencia económica y social, por supuesto, sobre todo existe una diferencia cultural. Si la cultura en el sentido más amplio se puede hacer llegar a todos los niños, todos tendrán ese mismo envoltorio cultural. Al final es ir creando un imaginario colectivo y que todo el mundo se sienta que forma parte de la misma sociedad. Y éste es el tema importante.

¿Dígame la obra de que Salvador Sunyer nunca se perdería de Temporada Alta 2023 si no fuera el director? No tengo ningún problema en decirte que la obra que me hace más ilusión que esté en el Temporada y que yo personalmente no me la perdería, es 'Drive you plow over the bones of the dead', de Simon McBurney con el Théâtre de Complicité, basado en la novela de la premio Nobel Olga Tokarczuc. Y éste es un gran, grande, gran espectáculo, en exclusiva en todo el estado español.

FR

Salvador Sunyer (Salt, 1957) est un directeur de théâtre et producteur qui, il y a 31 ans, a fondé Bitó Produccions, la société qui gère la Temporada Alta, avec deux autres partenaires, Josep Domènech et Joaquim Masó. De nombreuses années ont passé et ce qui, en 1992, semblait être un amusement est devenu l'un des festivals les plus importants d'Europe.

Êtes-vous intéressé par la longue liste de prix et de reconnaissances que vous avez reçus tout au long de votre vie professionnelle ? Ce n'est pas que je sois plus ou moins intéressé par les prix qui m'ont été décernés, mais plutôt que, en tant que directeur de Temporada Alta, j'en suis le chef et que, même si les prix vous sont décernés, ils sont destinés à toute l'équipe qui travaille avec vous. Franchement, je n'ai jamais entendu les prix comme étant les miens. Je les aime parce qu'ils donnent de la visibilité et aussi parce qu'en fin de compte, ils sont décernés à une équipe qui est à l'origine de Temporada Alta.

Le fait que l'entreprise ait été fondée et continue d'être située à Salt constitue-t-il en soi une déclaration d'intention ? Modest Prats, l'une des personnes les plus sages que j'aie jamais rencontrées, disait toujours qu'il s'était passé quelque chose de très curieux : que beaucoup de choses culturelles à Gérone étaient venues de Salt. Et il donnait de nombreux exemples. Quoi qu'il en soit, il est vrai que les banlieues sont toujours plus actives et plus puissantes que les centres-villes.

Avez-vous un certain vertige en repensant aux 31 ans de Temporada Alta, comment a-t-elle commencé et qu'est-elle devenue ? Non, pas du tout. Pensez que Temporada Alta a commencé comme quelque chose de très petit. La première année, nous avions un budget de 6 000 euros et quatre spectacles. Tout a commencé parce que nous avons dit qu'en automne, il n'y avait pas de théâtre à Gérone. Et comme il s'est développé très lentement, continuellement mais très lentement, il est impossible d'avoir le vertige. Les alpinistes, comme je le faisais il y a de nombreuses années, n'ont jamais le vertige parce qu'ils partent de la base. C'est la même chose ici. Maintenant, Temporada est très grand, avec un budget de plus de 3 millions d'euros, l'un des plus grands festivals européens et qui inclut les plus grandes compagnies européennes. Mais comme il est profondément enraciné dans une région, dans notre territoire et que de nombreuses personnes et entreprises d'ici sont impliquées, c'est quelque chose qui est perçu comme normal et quotidien.

Vous secouez la tête lorsque l'extrême droite se plaint que la culture est trop subventionnée ? Ce n'est pas seulement une caractéristique de l'extrême droite ou des secteurs les plus conservateurs de la société. Nous sommes nombreux à avoir pensé à l'expression "la culture est subventionnée". Oui, la culture est subventionnée, beaucoup moins que dans le reste de l'Europe, il faut le dire, mais qu'est-ce qui n'est pas subventionné ? L'agriculture est subventionnée (si seulement elle ne l'était pas !), la construction automobile est subventionnée, les transports sont subventionnés, les médias sont subventionnés.... Et pourquoi cela ? Parce que nous sommes dans un endroit appelé Europe où les gens paient des impôts et où ces impôts sont utilisés pour faire des choses qui essaient d'équilibrer la société. L'important, c'est que celui qui accorde les subventions sache bien à quoi sert l'argent. Et je ne parle pas de l'aspect économique, mais de l'utilité sociale.

Rapprocher les arts du spectacle des jeunes en danger d'exclusion sociale est l'un des objectifs de la Fondation Invisible City que vous avez créée. L'art nous rend-il meilleurs ? Non, catégoriquement, l'art ne nous rend pas meilleurs. L'exemple le plus clair est celui du haut commandement nazi, qui connaissait très bien l'art et surtout la musique. Il est important d'apporter l'art à tous car la différence entre un citoyen du centre d'une ville et un citoyen de la banlieue, outre une différence économique et sociale, bien sûr, est avant tout une différence culturelle. Si la culture au sens large peut être mise à la disposition de tous les enfants, ils auront tous la même enveloppe culturelle. Il s'agit finalement de créer un imaginaire collectif et de faire en sorte que chacun se sente appartenir à une même société. Et c'est là l'essentiel.

Dites-moi quelle pièce de Temporada Alta 2023 Salvador Sunyer ne manquerait jamais s'il n'en était pas le directeur ? Je n'ai aucun problème à vous dire que la pièce que je suis le plus enthousiaste à l'idée d'être à Temporada et que je ne manquerais pas personnellement est "Drive you plow over the bones of the dead", de Simon McBurney avec le Théâtre de Complicité, d'après le roman d'Olga Tokarczuc, lauréate du prix Nobel de littérature. Il s'agit d'un grand, grand, grand spectacle, en exclusivité dans toute l'Espagne.

ENG

Salvador Sunyer (Salt, 1957) is a theatre manager and producer who 31 years ago founded Bitó Produccions, the company that manages Temporada Alta, together with two other partners, Josep Domènech and Joaquim Masó. Many years have passed and what in 1992 seemed like an amusement has become one of the most important festivals in Europe.

Are you interested in the long list of awards and recognitions you have received throughout your professional life? It's not that I'm more or less interested in the awards I've been given, but rather that I, as the director of Temporada Alta, am the head and although the awards are given to you, the award is for the whole team that is working with you. Frankly speaking, I have never heard the awards as my own. And I like them because they give visibility and also because at the end of the day they are awarded to a team who are the ones who make Temporada Alta.

Is the fact that the company was founded and continues to be located in Salt in itself a statement of intent? Modest Prats, one of the wisest people I have ever met, always said that something very curious happened: that many of the cultural things in Girona had come from Salt. And he gave many examples. Be that as it may, it is true that the suburbs are always more active and more powerful than the town centres.

Do you feel a certain vertigo when you look back over the 31 years of Temporada Alta? How did it begin and what has it become? No, not at all. Think that Temporada Alta began as something very small. In the first year we had a budget of €6,000 with four shows. And it all started because we said that in autumn there was no theatre in Girona. And as it has grown very slowly, continuously but very slowly, it is impossible to feel vertigo. Climbers, as I used to do many years ago, never feel vertigo because they start from the base. Well, it's the same here. Now, Temporada is very big, with a budget of more than 3M euros, one of the great European festivals and which includes the great European companies. But as it is deeply rooted in an area, in our territory and many people and companies from here are involved, it is something that is seen as normal and everyday.

Do you shake your head when the extreme right complains that there is too much subsidised culture? It is not only a characteristic of the extreme right or of the most conservative sectors of society. Many of us have thought of the phrase "culture is subsidised". Yes, culture is subsidised, much less than in the rest of Europe, it must be said, but what is not subsidised? Agriculture is subsidised (if only it weren't!), car manufacturing is subsidised, transport is subsidised, the media is subsidised.... And why is that? Because we are in a place called Europe where people pay taxes and these taxes are used to do things that try to balance society. The important thing is that whoever gives the subsidies has a good control of what the money is for. And I'm not talking about economically, but about its social utility.

Bringing the performing arts closer to young people at risk of social exclusion is one of the aims of the Invisible City Foundation that you created. Does art make us better people? Categorically, no! Art does not make us better people. And the clearest example of this is the Nazi high command, who were people who knew a lot about art and especially music. It is important to bring art to everyone because the difference between a citizen from the centre of a town and one from the suburbs, apart from an economic and social difference, of course, there is above all a cultural difference. If culture in the broadest sense can be made available to all children, they will all have the same cultural envelope. In the end it is about creating a collective imagination and making everyone feel that they are part of the same society. And this is the important issue.

Tell me the play that Salvador Sunyer would never miss from Temporada Alta 2023 if he wasn't the director? I have no problem telling you that the play that I am most excited about being at Temporada and that I personally would not miss is 'Drive you plow over the bones of the dead', by Simon McBurney with the Théâtre de Complicité, based on the novel by Nobel Prize winner Olga Tokarczuc. And this is a great, great, great show, exclusively in the whole of Spain.

Instagram